13.4 C
Nafpaktos
Thursday, December 2, 2021
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, την Αθηναϊκή Εφημερίδα ΜΕΛΛΟΝ, η οποία εξεδίδετο από το 1863 μέχρι το 1877 «δις της εβδομάδος» με διευθυντή τον Γ. Γλήνη, βρήκα, πλην άλλων, και «ειδήσεις» οι οποίες αφορούν στην πρωτοφανή αλληλεγγύη που επέδειξε σύμπας ο ελληνισμός της διασποράς, στον ξεσηκωμό, για μια ακόμα φορά, της Κρήτης κατά των Τούρκων, πριν και μετά το έπος και το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, τον Νοέμβριο του 1866.

Ακόμα και από την Βόρειο Αμερική προσέρχεται στην Κρήτη ο ομογενής Ροδοκανάκης, γόνος της ομώνυμης μεγάλης Χιώτικης οικογένειας και υφίσταται, όλες τις ταλαιπωρίες και κακουχίες πολεμώντας στο πλευρό των Κρητών αγωνιστών.

Εκτός όμως από την συμπαράσταση των Πανελλήνων ο ηρωικός αγώνας των Κρητών ξεσήκωσε παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης προς το μαρτυρικό νησί.

Έτσι ο Αμερικανός Πρόξενος στα Χανιά τάσσεται αναφανδόν στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού της Κρήτης. Ο μέγιστος των Αμερικανών Φιλελλήνων, ο γιατρός Σάμουελ Χάου (1801-1876) έρχεται, σε προχωρημένη ηλικία, για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για να συμπαρασταθεί στους Κρήτες.

Ο Ούγγρος Συνταγματάρχης Φερδινάνδος Σουτφρίδος προσέρχεται από τους κάμπους της Ουγγαρίας στα βουνά της Κρήτης, για να πολεμήσει τον Τούρκο κατακτητή. Το ίδιο και ο Μαυροβούνιος λοχαγός Καλογέροβιτς, που πεθαίνει στην Αθήνα, από τους τραυματισμούς που υπέστη στα βουνά της Κρήτης.

Αλλά ας παραθέσουμε, επί λέξει, τις «ειδήσεις» του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.

Οι ειδήσεις

ΜΕΛΛΟΝ, 4-4-1866. Μετά την λήξιν του αδελφοκτόνου πολέμου καταπλεύσαντος εις τον λιμένα της Σμύρνης του πρώτου Αμερικανικού πολεμικού ατμοκινήτου, οι εκεί Έλληνες δι’ επιστολής των εις τον πλοίαρχον εδήλωσαν προς το Αμερικανικόν Έθνος αισθήματα του ημετέρου, μετά ζέσεως και ενθουσιασμού χαιρετώντες την εκ νέου επί των ακτών της Μεσογείου εμφάνισιν της ελευθεριοδότου εκείνης σημαίας. Το διάβημα τούτο τιμά τους συμπολίτας ημών και πάσαν την Ελλάδα.

ΜΕΛΛΟΝ, 24-6-1866. Μανθάνομεν ότι διαρκούσης Κρητικής συναθροίσεως ο Πασάς συγκροτήσας συμβούλιον παρόντων των προξένων επέμενε να εξέλθει όπως επιτεθή κατά των Κρητών διά της βίας· ο Πρόξενος της Αμερικής ακαταπαύστως ανθιστάμενος είπεν επί τέλους, ότι αν ο Πασάς κινηθή, αυτός εν ονόματι του Αμερικανικού Έθνους θα εξέλθη, θα ενωθή μετά των Χριστιανων και τότε αν τολμά ο Τούρκος ας χτυπήση… Δεν έχομεν λόγους όπως εκφράσωμεν τον θαυμασμόν και την ευγνωμοσύνην της πολυκλαύστου ελληνικής φυλής εις τον αντιπρόσωπον του γενναίου, φιλελευθέρου και κοσμοπολιτικού έθνους των Αμερικανών.

ΜΕΛΛΟΝ, 18-11-1866. Πλείσται εφημερίδες εδημοσίευσαν την εκ Χίου συνεισφοράν 453 λιρών υπέρ των Κρητών, διόπερ λίαν εισίν αξιέπαινοι οι συνδραμόντες Έλληνες, πλην δεν βλέπομεν την ανάγκην της δημοσιεύσεως τοιούτων εκ των υποδούλων επαρχιών συνεισφορών, δυναμένη και εις κίνδυνον να εμβάλη τους συνεισφέροντας.

ΜΕΛΛΟΝ, 3-2-1867. Ο φιλέλλην και γνωστός εν Ελλάδι Δόκτωρ HOWE πρόεδρος του εν Βοστώνη Αμερικής φιλοκρητικού κομιτάτου έγραψε προς την εν Αθήναις κ. Finllay ότι δια του προσεχούς αποστέλλει 5.000 τάλληρα δια τους δυστυχείς πρόσφυγας και ότι ελπίζει ν’ αναβιβάση το ποσόν τούτο μέχρι 20.000 ταλλήρων, και ότι και από άλλας της Αμερικής πολιτείας θέλουσιν αποσταλή ποσά προς περίθαλψιν των εκ Κρήτης γυναικοπαίδων […]

ΜΕΛΛΟΝ, 12-5-1867. Ο αντάξιος υιός του εν Μελίτη Προξένου της Ελλάδος κ. Π. Πετροκόκκινος εκτός των τεσσαράκοντα λιρών ας προσέφερεν εις την Κεντρικήν Επιτροπήν, έπεμψεν εσχάτως από τα βάθη της Ασίας όπου εμπορεύεται ετέρας εξήκοντα. Επίσης ο εν ταις Ηγεμονίαις κ. Οδυσσεύς Νεγρεπόντης έπεμψε δραχμάς 1.000 υπέρ των αναγκών της Κρήτης. Η φιλοπατρία τοιούτων νέων τιμά και αυτούς και την πατρίδα.

ΜΕΛΛΟΝ, 20-6-1867. Ο κ. Χάου αφού μεταβάς την παρελθούσαν εβδομάδα εις Αίγιναν διένειμεν πολλά ενδύματα εις τας εκεί κρητικάς οικογενείας, φωτογραφήσας εν συνόλω αυτάς, ίνα παρασταθή και εις Αμερικήν η κατάστασίς των. Κατόπιν απήλθε μετά της οικογενείας του ιδιαιτέρου γραμματέως του Μ. Αναγνωστοπούλου εις Άργος όπου ενέδυσε τας εκεί κρητικάς οικογενείας εν μέσω των υπέρ του Αμερικανικού Έθνους ευλογιών των ευεργετουμένων.

ΜΕΛΛΟΝ, 4-7-1867. Ο κ. Φερδινάνδος Σουτφρίδος, συνταγματάρχης του κατά το 1848 στρατού της Ουγγαρίας, ο εις τοσαύτας εν Κρήτη ως υπαρχηγός του δευτέρου σώματος του γηραιού Πετροπουλάκη παρευρεθείς εις μάχας, ελθών προ τινων ημερών ενταύθα με αποστολήν, αναχωρεί πάλιν σήμερον διά να επαναλάβη τους φιλελληνικούς αυτού αγώνας εν τη νήσω εκείνη. Κρίνομεν περιττόν να εκφράσωμεν και αύθις τον θαυμασμόν ημών και την ευγνωμοσύνην προς τους τοιούτους φιλέλληνας, καθόσον αυτή αύτη η διαγωγή του είναι παντός λόγου και επαίνου ανωτέρα.

ΜΕΛΛΟΝ, 4-8-1867. Μας γράφουσιν εκ Σμύρνης τη 29 Ιουλίου. «…Μετά ταύτα έρχομαι να σοι αναγγείλω ότι από του παρελθόντος έτους είχον καταφύγει ενταύθα περί τα τριακόσια γυναικόπαιδα εκ Κρήτης, και είχε σχηματισθή επιτροπή τις υπέρ αυτών· επειδή όμως αύτη δεν εφρόντιζε μετά ζήλου, και πλειστάκις ηκούσθησαν παράπονα, τέσσαρες εκ των ενταύθα αξιοτίμων πολιτών οι κύριοι Π. Τρανός, Ι. Πιττάκης, Ι. Μαρσέλλος και Ι. Μισθός, ανέλαβον να προμηθεύσωσι τα αναγκαία αφθόνως εις τας οικογενείας ταύτας εξ ιδίων των. Η πράξις αύτη τιμά μεγάλως τους ειρημένους κυρίους, οίτινες και εις άλλας περιστάσεις έδοσαν τρανά δείγματα της φιλοπατρίας και φιλοτιμίας των.

ΜΕΛΛΟΝ, 12-9-1867. Τη επιστασία και φροντίδι του εν Κραγιόβα φιλογενούς κ. Εμ. Βλαστού απ- εστάλλησαν πάλιν εις την ενταύθα κεντρικήν επιτροπήν τα εξής ποσά: 6.000 φράγκα εισπραχθέντα από θεατρικήν παράστασιν του εκεί Ιταλικού θεάτρου. 230 φράγκα τα οποία αφήκεν υπέρ των Κρητών ο μακαρίτης Βασίλειος Χρήστου Θεσσαλός, τελευτήσας εσχάτως. 300 εκ διαφόρων άλλων συνδρομών. Ούτω οι ομογενείς της Κραγιόβας δεν παύουσιν συχνότατα αποδεικνύοντες, ότι ο νους και η καρδία των είναι εκεί όπου ο νους και η καρδία της Ελλάδος.

ΜΕΛΛΟΝ, 7-11-1867. Εξ Αλεξανδρείας ολόκληρον φορτίον τροφίμων αποστέλλεται υπέρ των Κρητών παρά των εκεί γενναίων πατριωτών. Επίσης τροφαί αποστέλλονται υπό των εν Βράιλα, Σαμψούντι, Οδησσώ και εν Τεργέστη φιλοπατρίδων ομογενών, και υπό του εν Γενεύη φιλοκρητικού κομητάτου.

ΜΕΛΛΟΝ, 2-7-1868. Ο Μαυροβούνιος λοχαγός Καλογέροβιτς, ο γενναίος εν Κρήτη πολεμήσας και πληγωθείς, διαμένων εσχάτως ενταύθα προσεβλήθη από οξείαν νόσον και εξέπνευσεν εναντίον όλων των προσπαθειών της επιστήμης. Χύνοντας ευγνωμοσύνης δάκρυα επί τω θανάτω του μαχητού τούτου της ελευθερίας, τελούμεν μικρόν φόρον απέναντι της υπέρ της Ελλάδος αφοσιώσεως του τέκνου τούτου του Μαυροβουνίου.

ΜΕΛΛΟΝ, 20-8-1868. Πλείσται εφημερίδες ανέφερον την γενναίαν υπέρ του Κρητικού αγώνος προσφοράν του εν Αλεξανδρεία φιλοπάτριδος κ. Αβέρωφ. Αξιοσημείωτα όμως είναι τινά καθέκαστα του γεγονότος τούτου οτε εκεί εψάλλετο εν μέσω πανδήμου αγαλλιάσεως η επί τη αποκτήσει του ημετέρου διαδόχου δοξολογία, του Πατριάρχου ιερουργούντος, συγκινηθείς όντως ο φιλογενής κ. Αβέρωφ διέταξε να τηλεγραφήσωσιν εις τον κ. Διοικητήν της ενταύθα Εθνικής Τραπέζης, όπως θέση εις την διάθεσιν της κεντρικής επί των Κρητών Επιτροπής, δέκα πέντε χιλιάδων φράγκων. […]

ΜΕΛΛΟΝ, 10-4-1869. Ο κ. Ροδοκανάκης ο εξ Αμερικής άμα εκεί ηγγέλθη η έκρηξις της Κρητικής Επαναστάσεως ελθών δραστηρίως δε και συντόνως υπέρ της εθνικής ταύτης υποθέσεως εργασθείς διέμενεν εισέτι εις τα ανατολικά όρη της νήσου εκείνης μη θέλων να δώση τοις Τούρκοις υποταγήν. Εσχάτως δε μετά ανεκδιηγήτους κινδύνους και ταλαιπωρείας κατώρθωσεν αυτός ο οπλαρχηγός Φονταδάκης και άλλος τις ακόμη οπλαρχηγός να επιτύχωσι πλοιάριον τι δι’ ού απέβησαν τέλος εις την Ελλάδα.

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme