13.4 C
Nafpaktos
Thursday, December 2, 2021
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το Παρελθόν

Οι «ειδήσεις» του παρελθόντος και του σημερινού φύλλου είναι και ποικίλου περιεχομένου αλλά και αναφερόμενες και στον ελληνισμό της διασποράς.

Έτσι εμφανίζεται Έλληνας παλαιστής στην Αμερική, Έλληνες εκατομμυριούχοι στην Τσαρική Ρωσία, ένας Γάλλος δούκας επιθυμεί «να μορφώσει ελληνοπρεπώς» τον υιόν του. Έλληνες ακόμα στη Βιέννη, στην Αυστραλία και ένας διάσημος Γάλλος δημοσιογράφος, εξυμνεί τους διαρκείς αγώνες των Κρητών. Οι νεαροί ανθυπολοχαγοί του 1934, είναι οι μετέπειτα «Απριλιανοί» Οδυσσέας Αγγελής (1912 – 1987), Δημήτριος Πατίλης, από την Ορεινή Ναυπακτία, ο αντιχουντικός Γεώργιος Κουμανάκος (1913 – 2003) και ο γόνος Μακεδονομάχων, από το Αμύνταιο της Φλώρινας, Αναστάσιος Κορίνας, για τον οποίο ο συμπατριώτης του Θεόδωρος Μυλωνάς έγραφε για την πολεμική του δραστηριότητα, το βιβλίο «Ενί λόγω Άριστος». Ακόμα μια αυτοκτονία Αμερικανού δημοσιογράφου στην «Μεγάλη Βρετανία», η δωδεκανησιακή νεοαλαία της Ελλάδος να διαμαρτύρεται για την προσπάθεια των Ιταλικών αρχών της Δωδεκανήσου να καταργήσουν τα ελληνικά γυμνάσια και τέλος μια όχι γνωστή επίσκεψη του Ουΐνστον Τσώρτσιλ, στην Ελλάδα.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις σχετικές «ειδήσεις».

Οι ειδήσεις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ – Εφημερίς εκδίδοται άπαξ της εβδομάδος, εν Κωνστανινουπόλει, 1.10.1886

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πάσαι αι εφημερίδες της βορείου Αμερικής ομιλούσι περί του νέου αθλητού, του ευρισκομένου ήδη εν Κολοράδω ούτος καλείται Θεόδωρος Γ. Κωστάκης άγει το 33 έτος της ηλικίας του, κατάγεται εκ του χωρίου Μούριος του Βόλου, […] Αι αμερικανικαί εφημερίδες περιγράφουσι τους άθλους αυτού και επαινούσι την αλκήν του νέου έλληνος, ον αποκαλούσιν Greek George.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26.10.1887 – Ανεκαλύφθη εν τη νήσω Κω εν τυχαίας ανασκαφής το εν εκ των τριών περιωνύμων Ασκληπιείων, επιμαρτυρούσι δε τούτο ο εν τω μέρει εκείνω ευρεθείς γεγλυμένος επί μαρμάρου όφις τέχνης δωρικής, ο βωμός και το κέρας της Αμαλθείας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, 9.9.1887 – Η εν Κων/πόλει αδελφότης των Κρητών «Μητρίς» εν τη εκθέσει αυτής εκφράζει την ευγνωμοσύνην αυτής προς τον Οικουμ. Πατριάρχην Διονύσιον τον Ε’ ως και προς τον φιλογενέστατον Κ. Ζάππαν προσελθόντας αρωγούς αυτή, ανεγράφησαν δε αμφότερα τα ονόματα εν τω πίνακι των ευεργετών.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 8.8.1889 – έλληνες εκατομμυριούχοι. Κατά στατιστικήν των εκατομμυριούχων εν Ρωσία υπάρχουσι δύο Έλληνες εν Οδησσώ εις την πρώτην ανήκοντες θέσιν. Ο πρώτος εξ αυτών ο κ. Ράλλης έχει περιουσίαν είκοσιν οκτώ εκατομμυρίων ρουβλίων, ο δ’ έτερος κ. Ροδοκανάκης έχει εξ εκατομμύρια. Μετ’ αυτούς έρχονται δύο Ιουδαίοι έχοντες ανά 4 (εκατομμύρια).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15 Οκτωβρίου 1903 – δεκαπενθήμερον περιοδικόν. Επιστολαί εκ Κων/πολεως… ο κ Δουξ Latoche Foucaud, επιθυμών να ενσταλάξη εις το τέκνον του την δρόσον και το άρωμα της ελληνικής αυτής ψυχής, εζήτησεν από την διευθύντριαν του Ζαππείου, την τιμώσαν τον ελληνισμόν δεσποινίδα Ευθαλίαν Αδάμ, ελληνίδα διδασκάλισσαν, καλής οικογενείας, διά να μορφώση ελληνοπρεπώς το τέκνον του. Ίσως  και η μόδα της ελληνοπρεπούς μορφώσεως, μας έρθη από το Παρίσι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, 15.12.1903 – Απέθανε προ ημερών εν Βιέννη ο γνωστότατος δημοσιογράφος και λόγιος Θεαγένης Λειβαδάς, ο επί σειράν ετών διευθύνας την «Κλειώ», το πολυτελέστατον εκείνο ελληνικόν περιοδικόν της Τεργέστης. […] Εν Βιέννη όπου είχεν αποσυρθή εσχάτως απέθανεν σχεδόν 80ούτης, το πλείστον δε της μεγάλης του περιουσίας εκληροδότησεν εις αγαθοεργά και φιλανθρωπικά καταστήματα της ιδιαιτέρας του πατρίδος Κεφαλληνίας.

ΕΛΛΑΣ, 5.9.1913 – ΟΙ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ… Δεν θα λησμονήσω βεβαίως την γενναιοδωρίαν και τους κόπους εις ους υπεβλήθησαν οι εν Σίδνεϊ ομογενείς κ.κ. Ιωάννης Κόμηνος (εκ Κυθήρων), αδελφοί Ανδρονίκου (εκ Κυθήρων), Μάρκος Σταματελάτος, Διονύσιος Κουβαράς και Νίκος Αρώνης οι και πάντοτε πρωτοστατούντες διά πάσαν γενικήν πρόοδον ή φιλανθρωπίαν οίτινες και αστέρες του εκεί ελληνισμού, δικαίως ονομάζονται και εις την πρωτοβουλίαν των οποίων όλα τα λαμπρά έργα αποδίδονται, καθώς δεν θα λησμονήσω και τους εν Μελβούρνη ομογενείς κ.κ. Αντώνιον Ι. Λεκατσάν (εξ Ιθάκης) Κωνσταντίνον Ρωτόπουλον, Κοσμάν Κόμηνον, Γ. Ματθουρίκον, Δ. Παΐζην και Σ. Βενλήν Διευθυντήν της «Αυστραλίας» διά τας υπέρ του ελληνισμού ενέργειας των Δικαίως δε κάποτε η «Πατρίς» έγραφεν ότι εις τους έλληνας της Αυστραλίας ανήκει ο τίτλος του υπερέλληνος. […]

Εις εξ Αυστραλίας έλλην

ΕΛΛΑΣ – ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ – 1.12.1913… Προ ολίγων ετών ο διάσημος Γάλλος δημοσιογράφος Μιχ. Παγιαρές εδημοσίευεσε εις τον «φανόν» των Παρισίων τον ακόλουθον υπέροχον τη αληθεία ύμνον περί Κρήτης. «Ζητώ από τους ιστορικούς όλου του κόσμου να μου δείξουν διά μέσου των αιώνων μίαν δράκα ανθρώπων οίτινες έμειναν πιστοί εις μίαν ιδέαν, εις μία σημαίαν, εις μίαν πατρίδα, μετά της αυτής προσηλώσεως μεθ’ ων οι υπερήφανοι Κρήτες. Τα ατίθασα και ατρόμητα ταύτα παλληκάρια είναι παραμυθητικόν παράδειγμα του τι δίναται να κατορθώσει ο δυστυχέστερος πατριωτισμός όταν είναι αμετατρέπτως αποφασισμένος ν’ αποσείση τον ξενικόν ζυγόν. Εκατοντάκις η Κρήτη εξηγέρθη, εκατοντάκις κατεπατήθη υπό τους πόδας του νικητού και υπετάγη πάλιν, ουδέποτε όμως εδαμάσθη, ουδέποτε συγκατατέθη να κύψη την κεφαλήν προ της εξουσίας του Σουλτάνου. […]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 4.8.1934 – ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Δια διατάγματος ονομάζονται ανθυπολοχαγοί οι κάτωθι ευέλπιδες δ’ τάξεως στρατιωτικού σχολείου Ευελπίδων επιτυχόντες εις τον διαγωνισμόν και κατατάσσονται εις τα δώματα, τα οποία εζήτησαν… Οδ. Αγγελής…. Α. Κορίνας… Δ. Πατίλης… Γ. Κουμανάκος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 17.8.1934 – Προχθές το απόγευμα ηυτοκτόνησεν εντός του δωματίου του, εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Βρετανίας» όπου διέμενεν ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μπέρναρντ Σάλμον ετών 54, ανταποκριτής του «Κήρυκος» της Ν. Υόρκης, λαβών ικανήν ποσότητα δηλητηρίου. […] Ο Σάλμον άφησε επίσης επιστολήν εις τον ενταύθα φίλον του κ. Τζώρτζ Ουέλλερ, ανταποκριτήν των «Τάιμς της Νέας Υόρκης», δια της οποίας τον παρακαλεί να μην κάμη θόρυβον διά το ζήτημα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 8.9.1934 – Τηλεγραφούν εκ Σερρών ότι οι κάτοικοι του χωρίου Κορμίστα παρουσιασθέντες εις τας αρχάς κατήγγειλεν ότι ο ιερεύς του χωρίου Παπαγεώργης προπαγανδίζει δημοσία υπέρ του Κομμουνισμού.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 24.9.1934 – Η δωδεκανησιακή νεολαία των Αθηνών δι’ ανακοινωθέντος της αγγέλει προς τον ελληνικόν λαόν νέα καταπιεστικά μέτρα των Ιταλικών αρχών στρεφόμενα αυτήν την φοράν κατά της ελληνικής παιδείας με το συγκεκριμένον πρόγραμμα της οριστικής εξαλείψεως. Μετά την κατάργησιν των γυμνασίων της Σύμης, της Κω και της Λέρου τη επιβολή του κ. Λάγκο, κινδυνεύουν τα εναπομείναντα εισέτι δύο, της Ρόδου και της Καλύμνου να μετατραπούν εις Ιταλικά λύκεια […]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 2.10.1934 – Έφθασε χθες εις Κόρινθον με τον κότερον του λόρδου Μόνευ ο τέως Άγγλος πρωθυπουργός κ. Ουΐνστον Τσώρτσιλ. Ο κ. Τσώρτσιλ επιβάς αυτοκινήτου την μεσημβρίαν μετέβη εις Ελευσίνα οπόθεν μετά την επίσκεψιν των εκεί αρχαιοτήτων επανήλθεν εις Κόρινθον και επεβιβάσθη εις το κότερον. […]

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme