18.9 C
Nafpaktos
Tuesday, May 17, 2022
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» του παρελθόντος αναφέρεται στο «εκπαιδευτικό κατάστημα» του διασημότερου ίσως τέκνου της Άνδρου, του Θεόφιλου Καΐρη.

Φαίνεται όμως ότι η σχολή του Θ. Καΐρη είχε μια διαβαλκανική ακτινοβολία. Έτσι σ’ ένα παλιό τεύχος του μηνιαίου περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΑ, τ. Αυγούστου 1991, βρήκα ένα κείμενο του Γιώργου Χαραλαμπόπουλου, κατά το οποίο: «Στη γνωστή σχολή του Θεόφιλου Καΐρη στην Άνδρο, φοίτησαν οι ονομαστοί για τη δράση τους Βούλγαροι, Ιλαρίων Στογιάνοβιτς, που αργότερα έγινε επίσκοπος της Βουλγαρικής Εκκλησίας, ο εκδότης Ιβάν Ντομπρόβσκι, ο Στόγιαν Τσομάκωφ, γνωστός γιατρός στην Φιλιππούπολη, ο καθηγητής της Ιατρικής Αθανάσοβιτς, που διετέλεσε και υπουργός της πρώτης Βουλγαρικής Κυβέρνησης».

Ακολουθούν «ειδήσεις» όλες Ανδριακού ενδιαφέροντος, με φόνους, περίεργα και οδυνηρά ατυχήματα, ναυάγια πλοίων και θάνατοι Ανδριωτών. Ακόμα Άνδριοι θύματα πειρατών. Η έκδοση τοπικής εφημερίδας στην Άνδρο και ένα περιστατικό «βρυκολακισμού» στ’ Αρβανιτοχώρια της νήσου. Μια συναυλία στη Βράιλα της Ρουμανίας, στο σπίτι του Λ. Εμπειρίκου. Ένας Άνδριος ιερεύς στην Κωνσταντινούπολη και ένας Άνδριος Επίσκοπος στην Κορώνη της Πελοποννήσου. Τέλος, πλοίο από την Άνδρο καταβυθίζεται από γερμανικό υποβρύχιο στη διάρκεια του Α’ Π.Π.

Αλλά ας παραθέσουμε, επί λέξει, τις σχετικές «ειδήσεις» αθηναϊκών κυρίως εφημερίδων, που βρίσκονται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Οι ειδήσεις

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 5-6-1837. Η Α.Μ. θεωρήσασα ότι το εκπαιδευτικόν κατάστημα του φιλογενούς κ. Θεοφίλου Καΐρη, επαρκούν πληρέστατα εις τας ανάγκας της νήσου Άνδρου, καθιστά περιττήν την εντός της αυτής νήσου παρουσίαν και ετέρου ελλ. Σχολείου, […], απεφάσισεν ώστε το δημόσιον ελληνικόν σχολείον της Άνδρου μετατεθή εις Πάρον.

ΑΘΗΝΑ’, 5-2-1857. Γράφουν εξ Άνδρου εις τον «Τηλέγραφον» Κυκλάδων τα ακόλουθα· «Εις το χωρίον Φελώ του δήμου Γαυρίου, η οικία του Γεωργίου Ν. Πετρή εγένετο παρανάλωμα του πυρός. Γενομένης ανασκαφής ευρέθη ο οικοδεσπότης Πετρής κεκαυμένος, και σημεία ετέρου πτώματος και προσέτι αιματωμένα τινά φορέματα. Τούτο έδωκεν αμέσως υπονοίας περί του ότι η πυρκαϊά δεν ήτο τυχαία, αλλ’ έργον κακούργου, φονεύσαντος πριν τους ενοίκους και ακολούθως θέσαντος το πυρ, και αι αρχαί ενήργησαν τα δέοντα προς ανεύρεσιν του εγκληματίου. Εν τη πυρποληθείση οικία κατώκουν ο Γ.Ν. Πετρής και ο Μαμάης και η σύζυγός του Τασούλα. Εκ τούτων ο Γ. Πετρής και η σύζυγος του Μαμάη, έγιναν θύματα, ο τρίτος σύνοικος Μαμάης ζητηθείς λέγουν ότι εδραπέτευσεν. Η ανάκρισις δεν αμφιβάλλομεν, ότι θέλει ανακαλύψει την αλήθειαν προς ποινήν του κακούργου του ενεργήσαντος τοιαύτας αποτροπαίους πράξεις. Υπενθυμίζομεν εις τους διανοουμένους εγκλήματα, ότι κατά την μετά της Τουρκίας συνθήκην της Ελλάδος προσάγονται δέσμιοι οι εκεί καταφυγόντες, ζητούμενοι από την ανάκρισιν των Ελληνικών Δικαστηρίων. Συνέβη επίσης εις την πρωτεύουσαν της νήσου την 13-14 και ετέρα πυρκαϊά έν τινι αποθήκη. Εικάζεται δε, ότι το πυρ εξήφθη η εκ των εν αυτή φωσφορούχων ή εκ λύχνου. Η ζημία του ιδιοκτήτου ανεβαίνει εις δραχμάς 3.000, του δε ενοικιαστού οψοπώλου εις δραχμάς 8.000».

ΜΕΛΛΟΝ, 20-10-1864. Ο Δήμαρχος και το δημοτικόν συμβούλιον Κορθίων εν Άνδρω διά πράξεώς των εξέφρασαν προς τον Ν. Μαυροκορδάτον την ευγνωμοσύνη του Δήμου, διά την υπ’ αυτού γενομένην αυτού προσφοράν δραχ. εξακοσίων προς ανέγερσιν δημοιτικού σχολείου. […]

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 28-11-1864. Γράφουσιν εκ Βάρνης τα επόμενα. Εις το χωρίον Κοροψέ ονομαζόμενον εναυάγησαν τέσσερα πλοία, ων τα τρία Ελληνικά, […]. Το πρώτον ην η βομβάρδα «Καλή Τύχη» ονομαζομένη και υπό του κ. Παλαιοκρασσά εξ Άνδρου πλοιαρχουμένη. Ταύτης εσώθη άπαν το πλήρωμα, ελπίζεται δε και του φορτίου η σωτηρία.[…]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 27-3-1869. Εν Χρυσουπόλει (Κ/πόλεως) απεβίωσε Ιερεύς τις Νικόδημος ονόματι Άνδριος την πατρίδα, εν ηλικία 115 ετών. Ο Ιερεύς ούτος διετέλει ως εφημέριος εν τη ρηθείση συνοικία από εβδομήκοντα ήδη ετών, ως τοιούτος εβάπτισεν, ενύμφευσεν, εξωμολόγησε και έθαψε δύο γενεάς ανθρώπων εν Χρυσουπόλει, […]

ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ, 17-10-1874. Χθες εδικάσθη ενώπιον του Κακουργοδικείου ο εξ Άνδρου Στυλιανός Σιδέρης, όστις εφόνευσε τον αδελφόν του και ετραυμάτισεν άλλους πέντε, εξ ών ο γυναικάδελφός του απεβίωσε μετ’ ολίγον χρόνον. Ο ειρημένος Σιδέρης κατεδικάσθη εις τετραετή και δύο μηνών φυλάκισιν.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 29-9-1877. Εν τη νήσω Άνδρω εξεδόθη εφημερίς φερώνυμος της νήσου. Εκ του πρώτου αριθμού αυτής της 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρομεν τα εξής: «Μέχρι τούδε συνέδραμον υπέρ του εν Αθήναις συλλόγου Ερυθρού Σταυρού, εκ μεν της πόλεως ταύτης και των γειτονικών χωρίων Μεσσαριάς, Λαμύρων και Στενιών δραχ. 1450 […] Αξιέπαινον ζήλον και δραστηριότητα ανέπτυξεν η προς τούτο επιτροπή εκ των κυριών Μόσχας Γουλανδρή, Μαρουλιάς Μ. Καΐρη, Κατήγκως Π. Καΐρη, Μόσχας Π. Αθανασίου, Γερασίμης Καμπάνη και του κ. Λ. Καρυστινάκη. […]

ΩΡΑ, 31-5-1879. Άνδριοι, Βασίλειος Θωμάς και Ιωάννης Μάντακας επιβαίνοντες λέμβου, όπως μεταβώσι εις παράλιον θέσιν Πατσί επνίγησαν άπαντες, ανατραπείσης της λέμβου. Πλοιάριον τι περιπλέον έσπευσε παραχρήμα εις τον τόπον του δυστυχήματος αλλ’ ανωφελώς… αυτοί είχον εκπνεύσει.

ΑΙΩΝ, 2-3-1882. Εν Άνδρω απεβίωσεν ο Δημήτριος Καΐρης Ορφανός, πατήρ του Βουλευτού Άνδρου Μιχαήλ Καΐρη Ορφανού, εις των γηραιοτέρων ευπατριδών της νήσου, έντιμος δε πολίτης και αγαθός πατριώτης. Η κηδεία αυτού ετελέσθη εν απείρω συρροή πλήθους, προσδραμόντος εκ της πόλεως και των πλησιοχόρων χωρίων εις τον εν Μεσσαριά αρχαίον Πύργον της οικογενείας του, εν ω ετελεύτησε, καταλλήλους δε επικηδείους, εξεφώνησαν ο σχολάρχης κ. Καρδαράς και ο Ελληνοδιδάσκαλος κ. Αθανασίου.

ΑΙΩΝ, 26-7-1882. Εν τη ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ (Άνδρου) αναγιγνώσκομεν τα εξής: «Φρικτή ιεροσυλία έλαβε χώρα προχθές εν νυκτί εις το χωρίον Μπατσί της Άρνης. Άνθρωποι εις ους υπάρχουσιν ακόμα αι μωραί περί βρυκολάκων ιδέαι ανορύξαντες τους τάφους των νεκρών, κατέκοψαν τα μέλη αυτών ίνα μη δύνανται ούτοι να εγείρονται την νύκτα και ενοχλώσι τους ζώντας».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28-1-1886. Εδόθη εν τη οικία του εν Βραΐλα κ. Λ. Εμπειρίκου συναυλία υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρά των κυριών Ελίζας Μάρες, Πίας Βερών, Ζωής Τοπάλη και των κυριών Α. Έρφιλιγκ, Ρ. Ζέρμαν, Β. Παπαζοβίτσ, Σ. Τοπάλη και Γ. Καβαδία. Ο υπέρ των εθνικών αναγκών ζήλος των εν Βραΐλα ομογενών αναδεικνύεται καθ’ εκάστην παντός επαίνου ανωτέρα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 6-4-1886. Θρασυτάτη πειρατεία καθ’ ελληνικού ιστιοφόρου ναυλοχούντος εν Κουμ – Καπή της Κωνσταντινουπόλεως διεπράχθη την νύκτα της 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου. Το πλοίον ήτο εξ Άνδρου, φέρει δ’ όνομα Ποσειδών. Οι πειραταί επιβαίνοντες λέμβων, ανήλθον επί του πλοίου και εφόνευσαν τον πλοίαρχον Μιχαήλ Μαρήν. […] Ο ατυχής πλοίαρχος ήγε το 36 έτος της ηλικίας του, αφίνει δε ορφανήν σύζυγον και τέσσερα τέκνα. […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23-2-1886. Απεβίωσεν εν ηλικία 115 ετών εν τω χωρίω Βραχνού της Άνδρου η χήρα Μαρία Χαζάπη, ήτις είδε τέκνα τέκνων. Ο τρισέγγονος της ευτυχούς ταύτης χήρας διατρέχει το δέκατον πέμπτον της ηλικίας του έτος.

ΩΡΑ, 26-9-1889. Φοβερόν δυστύχημα έλαβε χώραν εν Άνδρω την παρελθούσαν εβδομάδα. Εν ω το οκταετές τέκνον του Ματθαίου Πολίτου εμπόρου, Νικόλαος υπεδαύλιζε το πυρ του εν τω λέβητι ύδατος, αίφνης ο λέβης ανετράπη, ολόκληρον δε το εν αυτώ ζέον ύδωρ επεχύθη επ’ αυτού και περιέκαυσεν άπαν το σώμα του. Το δυστυχές παιδίον απεβίωσε την επομένην εν μέσω οδυνηρών πόνων.

ΗΛΙΟΣ, 11-9-1905. Μετά μεγάλης χαράς αναγγέλλομεν την μνηστείαν της μεμορφωμένης δεσποινίδος Κορνηλίας θυγατρός του αξιοτίμου συμπολίτου μας Περ. Διαμαντοπούλου μετά του εφοπλιστού κ. Μαρή Εμπειρίκου.

ΕΣΤΙΑ, 16-10-1916. Επιβεβαιούται ότι η καταβύθισις του ελληνικού πλοίου «Εμπειρίκος», η επελθούσα προ εβδομάδος εις τας ακτάς της νοτίου Αγγλίας, προήλθεν υπό Γερμανικού υποβρυχίου. […] Το όλον πλήρωμα απαρτίζετο εκ τριάκοντα και ενός ανδρός· κατ’ ακολουθίαν λείπουν δώδεκα οι οποίοι θεωρούνται απολεσθέντες. […]

Δημ. Δουκάκη – Μεσσηνιακά – έκδοση 1905.

Γνωστοί Επίσκοποι Κορώνης

……

Γρηγόριος Δ. Μπίστης εξ Άνδρου ορμώμενος επί πατριαρχείας Γρηγορίου Ε’ το β’ πατριαρχεύσαντος, και εκ Δημητσάνης καταγομένου. Ούτος ήτο λίαν εγγράμματος της εκκλησιαστικής και της θύραθεν παιδείας και τα μάλα ευσεβής. Τούτον κατά τον Ιούλιον του 1821 εφόνευσαν και τον έρριψαν από τας επάλξεις του φρουρίου. Εν τη θέσει ταύτη κατά το έτος 1901 ανηγέρθη υπό της Δημοτικής αρχής ναός η Ζωοδόχος Πηγή προς ανάμνησιν του γεγονότος.

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme