36.1 C
Nafpaktos
Tuesday, August 9, 2022
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ξεφυλλίζοντας την ημερήσια εφημερίδα ΩΡΑ, η οποία εξεδίδετο εν Αθήναις, από 10∙11∙1875 μέχρι 9∙11∙1889, προσκείμενη στον Χαρίλαο Τρικούπη και η οποία ευρίσκεται αρχειοθετημένη στην πλούσια βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, αλιεύσαμε ειδήσεις που αφορούν την Κέρκυρα και Ήπειρο.

Ας διευκρινίσουμε ή σχολιάσουμε ορισμένες εξ αυτών. Ξεχωρίζει η είδηση της 8-3-1885, κατά την οποίαν ο πρίγκιψ Ροδόλφος, διάδοχος του αυτοκρατορικού στέμματος της Αυστροουγγαρίας και η σύζυγός του  Στεφανία του Βελγίου, επεσκέφθησαν την Κέρκυρα και την απέναντι ακτή της Ηπείρου, προφανώς την Σαγιάδα.

Λίγα χρόνια αργότερα στις 31∙1∙1889, ο αρχιδούκας Ροδόλφος αυτοκτόνησε με την ερωμένη του Μαρία Βετσέρα, κόρη της Ελληνίδας Ελένης Μπαλτατζή, στο Μάγιερλινγκ κοντά στη Βιέννη. Έτσι, στους επισκέπτες της Κέρκυρας αλλά και πιθανόν της Σαγιάδας, περιλαμβάνεται και ο τραγικός πρίγκιψ Ροδόλφος, μοναχογνιός του αυτοκράτορα Φραγκίσκου- Ιωσήφ και της Ελισάβετ της Βαυαρίας, της κινηματογραφικής Σίσσυ.

Άλλες «ειδήσεις» αναφέρονται στα φλεγόμενα Βαλκάνια, με τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των λαών τους κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας, το ξέσπασμα το 1877 ενός ακόμα Ρωσοτουρκικού πολέμου. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το συνέδριο του Βερολίνου (1878), το οποίο τροποποίησε την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και οι επιπτώσεις της καταρρέουσας  Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην καθημερινή ζωή της Κέρκυρας.

Ακόμα, «ειδήσεις» που αφορούν τον Ελληνισμό της διασποράς, από τις οποίες αναδεικνύεται ένας ελληνισμός ακμαίος, σφριγηλός, εξωστρεφής, ανταγωνιστικός, να βρίσκεται παντού σ’ όλα τα σημεία της υφηλίου.

Τέλος, η «είδηση» της 21∙5∙1889, αναφέρεται στην αναχώρηση της άτυχης πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, στη Ρωσία, όπου παντρεύτηκε στις 5∙6∙1889 τον μέγα δούκα της Ρωσίας Παύλο, στην Αγία Πετρούπολη, για να πεθάνει αιφνίδια δύο χρόνια αργότερα, το 1891.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει, τις «ειδήσεις» της ΩΡΑΣ.

Οι ειδήσεις

ΩΡΑ, 19-2-1878- Η νομαρχία Κερκύρας δια διαταγής απηγόρευσε τους μεταμφιεσμούς και τους δημοσίους προσωπιδοφόρων χορούς.

ΩΡΑ, 21-2-1878- Πλοιάριον καταπλεύσαν χθες εις Κέρκυραν εκ της αντικρύ ηπειρωτικής παραλίας, εκόμισε την είδησιν ότι το θωρηκτόν τουρκικόν «Μαχμουδιέ» αφικόμενον μετά στρατού απεπειράχθη ν’ αποβιβάσει τούτον∙ αλλ’ οι επαναστάται ενεδρέοντες εν τη παραλία εφόνευσαν είκοσι των εν ταις δύο προσπελάσαις τη παραλία λέμβοις Οθωμανών και εμπόδισαν πάσαν αποβίβασιν, αναγκάσαντες το θωρηκτόν ν’ αποσυρθή.

ΩΡΑ, 21-5-1889- Περί την εβδόμην ώραν η βασιλική αμαξοστοιχία έφθασεν εν Πάτραις. Και εντάυθα ενθουσιωδεστάτη υποδοχή εγένετο τη βασιλική οικογενεία. Ο σιδηροδρομικός σταθμός ην μετ’ εκτάτου καλαισθησίας εστολισμένος δια σημαιών και μυρσινών και ταπήτων. Ο δήμαρχος κ. Γ. Ρούφος, ο βουλευτής Θ. Κανακάρης, αι αρχαί της πόλεως και πολλαί χιλιάδες λαού υπεδέξαντο εν ζητωκραυγαίς, παιανιζούσης της μουσικής. Δεσποινίδες προσήνεγκον τη βασιλόπαιδι Αλεξάνδρα ωραιοτάτας ανθοδέσμας, μετά συγκινήσεως. Ωραιότατον θέμα παρίστα και ο λιμήν των Πατρών, εν ω πάντα τα πλοία ήσαν διά σημαιών και ανθέων εστολισμένα. Η βασιλική οικογένεια επιβιβάσθη αμέσως της «Αμφιτρίτης».

ΩΡΑ, 15-4-1889- Η εξάωρον απέχουσα της Σμύρνης ωραία και θελκτική κωμόπολις του Νυμφαίου […] Η κωμόπολις περιλαμβάνει 4.000 κατοίκους, ών 2.250 είναι Έλληνες και 1.750 Οθωμανοί∙ κέκτηται και ιστορικήν αξίαν, ως ούσα το εαρινόν ενδιαίτημα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννου Βατάτζη.

ΩΡΑ, 22-5-1889- Την 19ην Μαΐου εν Κισνοβίου ετέθη ο θεμέλιος λίθος της εγειρομένης Ελληνικής εκκλησίας, ήπς εγείρεται δαπάναις του εν Οδησσώ ομογενούς κ. Συνοδικού, καταθέσαντος υπέρ ιδρύσεως αυτής 54  χιλιάδας ρούβλια.

ΩΡΑ, 21-6-1889- Κατά τας προς το υπουργείον των εξωτερικών ειδήσεις του εν Ν. Υόρκη ημετέρου Προξένου, κατά την εσχάτως ενεργηθείσαν απογραφήν εν τη πόλει ταύτη κατοικούσιν 350 Έλληνες. Ο κ. Πρόξενος όμως υπολογίζει άλλα 150 άτομα, οίτινες υπέφυγον να καταγραφώσιν. Εν Σικάγω όπου δεν συντρέχει Ελληνικόν Προξενείον, τους εκεί κατοικούντας 250-300 Έλληνας θέλει απογράψει επί τόπου συστάσα επιτροπή.

ΩΡΑ, 25-12-1877- Ο εκ Κερκύρας κ. Γεώργιος Δ. Κοντός ήρξατο της δημοσιεύσεως δημοτικών ασμάτων Κερκύρας.

ΩΡΑ, 18-2-1878- Κέρκυρα αυθημερόν. Απεβιβάσθησαν εις παραλίαν ημών διακόσια γυναικόπαιδα καταδιωκόμενα υπό των Τούρκων, επί πολεμικού αγγλικού. Το επαναστατικόν κίνημα συμμερίζονται και τίνες Μπέηδες Τουρκαλβανοί.

ΩΡΑ, 7-3-1878- Ο αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Αντώνιος παρεκλήθη υπό της εταιρίας του Ερυθρού Σταυρού να διαθέση τα υπ’ αυτού εισπραχθέντα υπέρ του συλλόγου τούτου δωδεκασχίλια φράγκα υπέρ των εξ Ηπείρου εις Κέρκυραν καταφυγόντων χριστιανικών οικογενειών.

ΩΡΑ, 1-4-1878- Ο εν Κερκύρα αρχιρραβίνος Ιωσήφ Λεβής είχε παρακαλέσει τον επί των στρατιωτικών υπουργόν, όπως επιτρέψη εις τους Ισραηλίτας τους παρά τω Λευκάδι τάγματι υπηρετούντας ως εφέδρους, ίνα μεταβώσι και εορτάσωσι το νομικόν Πάσχα εις Κέρκυραν. Ο υπουργός προθύμως εχορήγησε την άδειαν ταύτην, εφ’ ώ ο αρχιρραβίνος έστειλεν αυτώ το επόμενον τηλεγράφημα.

«Κέρκυρα 29/10 Απριλίου, ώρα 3:45 μ.μ.

Υπουργόν στρατιωτικών Αθήνας

Ενδομύχως συγκεκινημένος επί προθυμία υμετέρας εξοχότητος και δικαιοσύνη και καλοκαγαθία πατρικής Κυβερνήσεως, προσφέρω Υμίν ενθέρμους ευχαριστίας ικετεύων τον ύψιστον ευημαιρήσαι φιλελεύθερην Ελλάδα και ευλογήσαι βασιλικήν οικογένειαν.»

ΩΡΑ, 8-4-1878– Οι μαθηταί του εν Κερκύρα εκπαιδευτηρίου «Καποδίστριας» εξετέλεσαν ευεργετικήν παράστασιν υπέρ των οικογενειών των απόρων εφέδρων∙ αι της παραστάσεως εισπράξεις ανήλθον εις δραχ. 1.000. Ετέραν παράστασιν υπέρ των προσφύγων Ηπειρωτών προπαρασκευάζουσιν οι μαθηταί των εκπαιδευτηρίων των αδελφών Οικονόμου.

ΩΡΑ, 30-5-1878- Εν Κερκύρα, πρώτον εν τω ναώ των διαμαρτυρομένων είτα δε εν τω ορθοδόξω, ετελέσθησαν οι γάμοι της δεσποινίδος Καλλιγάρης θυγατρός της κ. Βαλσαμάκη μετά του κυβερνήτου του αυτόθι ορμούντος αγγλικού πολεμικού RAPID. Παράνυφος ην ο κ. Αλκιβιάδης Αργυρόπουλος.

ΩΡΑ, 18-6-1878- Ο εν Κερκύρα τελειόφοιτος της Νομικής σχολής κ. Θεμ. Ρουβάς υποστάς χθες τας νενομισμένας εξετάσεις ενώπιον της οικείας σχολής, εκρίθη άξιος διδακτορικού διπλώματος.

ΩΡΑ, 5-7-1878- Το «Εθνικόν πνεύμα» εδημοσίευσε χθες τα επόμενα. «Η Ελληνική κυβέρνησις ανακοίνωσε προς τας Δυνάμεις τας εν Θεσσαλία, διαπραχθείσας υπό των Τούρκων πυρπολήσεις και σφαγάς».

ΩΡΑ, 8-3-1885- Ο αρχιδούξ της Αυστροουγγαρίας Ροδόλφος και η αρχιδούκισσα Στεφανία επιβαίνοντες της θαλαμηγού αυτών «Μιραμάρ» αφίκοντο χθες την έκτην πρωινήν εις Κέρκυραν και αμέσως απήλθον εις την απέναντι Ήπειρον. Μετά ημισείαν ώρα η πριγκίπισσα Στεφανία επανήλθεν εις Κέρκυραν και μετά της ακολουθίας της περιηγήθη τα περίχωρα, την τετάρτην δε μετα μεσημεμβρίαν επενήλθεν εις Ήπειρον και εξακολούθησαν μετά του Αρχιδουκός τον πλούν αυτών.

ΩΡΑ, 25-6-1889- Ελληνική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Ελληνική Εμπορική Εταιρεία» σκοπούσα την εισαγωγήν και διάδοσιν των ελληνικών προϊόντων και εν γένει των της Ανατολής εις την Δημοκρατίαν της Αργεντινής, ιδρύθη εν Βουένος Άυρες. Το κεφάλαιον αυτής είναι 100.000 τάλληρα, αποτελούμενα εκ 1.000 μετοχών εξ 100 ταλλήρων εκάστη∙ ιδρυταί της είναι οι κ.κ. Αλεξ. Μιμηκόπουλος, Εμ. Χατζηδάκης, Ανδ. Βύσβας, Διον. Αμπελικόπουλος και Φ.Δ. Βουτσινάς, οίτινες έλαβον 50 μετοχάς εκ των εκδοθεισών 1.000, καταθέσαντες το αντίτιμον 25.000 τάλληρα  εις την Τράπεζαν.

ΩΡΑ, 14-9-1880- Ο καθηγητής κ. Ιωάννης Ρωμανός, όστις είχε μεταβή εις Νεάπολιν προς αναδίφησιν των εκεί αρχείων εις συμπλήρωσιν των περί της επτανησιακής Ιστορίας μελετών αυτού, επανήλθεν άρτι εις Κέρκυραν.

ΩΡΑ, 13-12-1880- Μεγαλοπρεπώς εώρτασαν χθες οι ενταύθα Κερκυραίοι την μνήμην του προστάτου της νήσου του Αγίου Σπυρίδωνος, τελέσαντος την λειτουργίαν του αρχιεπισκόπου Κερκύρας κ. Αντωνίου, σκφωνήσαντος δε πανηγυρικόν λόγον του φοιτητού της θεολογίας κ. Λευθεριώτου.

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme