24.9 C
Nafpaktos
Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Κυριαρχεί στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» η δράση της περιβόητης ληστρικής συμμορίας Τσουλή – Παπακυριτσόπουλου, η οποία, πλην άλλων, εξετέλεσε δύο δικαστικούς λειτουργούς του Πρωτοδικείου Λαμίας και δύο δικαστικούς υπαλλήλους. Στο χωριό Λευκάδα της Φθιώτιδος εξετέλεσε, παρουσία των ανηλίκων τέκνων του, τον Αθανάσιο Σιακαβέλα, γιατί δεν μπόρεσε να καταβάλει τα ζητηθέντα λύτρα. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, ομώνυμος εγγονός του, ο δάσκαλος Αθανάσιος Σιακαβέλας, υπηρετών στην Φαρκαδόνα (Τσιότι) των Τρικάλων, εξετελέσθη σε ενέδρα, ανήμερα των Τριών Ιεραρχών το 1943, από την «ένδοξη αντίσταση κατά των Γερμανών», από ενόπλους του ΕΛΑΣ, επειδή ανήκε σε άλλη αντιστασιακή οργάνωση, τον ΕΔΕΣ…

Ακόμα παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις», η επίσκεψη του αντιβασιλέως της Αιγύπτου και της οικογενείας του στη Ρόδο. Ένας διακεκριμένος και καταξιωμένος διεθνώς Πατρινός γιατρός πεθαίνει στην Αφρική και κηδεύεται, ως Γάλλος υπήκοος, στη Γαλλία. Η Ρουμανική προπαγάνδα οργιάζει, πλην ανεπιτυχώς, στην ορεινή Ελλάδα. Ένας Ευβοεύς στη Βραζιλία και ένας Καλύμνιος στην Πετρούπολη της Τσαρικής Ρωσίας. Ένας άλλος Θεόδωρος Πάγκαλος και ένας φημισμένος Αμερικανός ελληνιστής. Μια οικογένεια εξοντώνεται από κεραυνό σε χωριό των Σερρών.

Αυτές αλιεύσαμε από την Τεργεσταία εφημερίδα ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, την Κεφαλληνιακή ΕΓΕΡΣΙΣ, «Βραδυνή» του 1937 και το ΒΗΜΑ του 1950.

Οι ειδήσεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 16.9.1893 – Ο εν Ηνωμέναις Πολιτείαις της Βορείου Αμερικής επιφανής φιλόλογος και καθηγητής Βεΐρ Σμίθ, εξέδωκε κατ’ αυτάς εν Λονδίνω τον πρώτον τόμον του περί διαλέκτων της ελληνικής γλώσσης πονήματος του πραγματευομένου την Ιωνικήν διάλεκτον. Ο κ. Σμίθ είναι ο πρώτος φιλόλογος, ο ερευνήσας συστηματικώς και ευμεθόδως συγγράψας μακρόν και σπουδαιότατον πόνημα περί της Ιωνικής διαλέκτου διότι το περί διαλέκτων της ελληνικής γλώσσης παλαιόν και σοφόν σύγγραμμα του Γερμανού Άρενς διαλαμβάνει μόνον περί της Αιολικής και Δωρικής διαλέκτου.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 18.9.1893 – Ήλθον, ίνα εγκατασταθώσιν εν Αθήναις, η κυρία Πηνελόπη Παγκάλου, αδελφή του συγγραφέως Στ. Ξένου, ο σύζυγός της Μιχαήλ Πάγκαλος και ο υιός της Θεόδωρος Πάγκαλος, διακεκριμένος δικηγόρος της Σμύρνης […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (8) 20 Ιουλίου 1894 – Ο εν Πετρουπόλει νεαρός Καλύμνιος έμπορος Ιω. Πουγούνιας έλαβε, κατά την έκθεσιν της υγιεινής, ης τα βραβεία διένειμεν ο μέγας Δούξ Παύλος, μέγα δίπλωμα τιμής επί τη χημική επεξεργασία των σπόγγων Μετάλλιον τιμής Α’ τάξεως έλαβεν ο αυτός παρά της εν Παρισίοις βιομηχανικής εταιρίας.

Βραδυνή, 6.7.1937 – Εις το χωρίον Στρυμονοχώρι των Σερρών κεραυνός πεσών επί της καλύβης Δ. Καρρά, εφόνευσεν ολόκληρον την οικογένειάν του, αποτελουμένην εξ αυτού, της συζύγου του και του τέκνου του.

ΕΓΕΡΣΙΣ, 13.8.1894 – Αι ρουμανικαί προπαγάνδαι εν Ηπείρω και Μακεδονία εθρασύνθησαν επί τοσούτω, ώστε άρχισαν να προβαίνουσι και εις ενόπλους επιθέσεις κατά των εκεί Ελλήνων, οι οποίοι χάρις εις την αφροσύνην και την επίβουλον πολιτείαν των ιθυνόντων τας τύχας της λεγόμενης ελευθέρας Ελλάδος, κατήντησαν εις τοιαύτην αξιοθρήνητον κατάστασιν, ώστε να περιφρονώνται εν αυτή τη πατρίδι των υπό των ξένων και αρνησιπάτριδων. Τοιαύτη επίθεσις εγένετο εν τη κωμοπόλει της Αγίας Παρασκευής, τελουμένης πανηγύρεως. Οι Ρωμούνι επιπεσόντες εξ απροόπτου κατά των αόπλων Ελλήνων εφόνευσαν τινάς και πολλούς ετραυμάτισαν. Αν μη δε τουρκικόν στρατιωτικόν απόσπασμα κατέφθανεν εγκαίρως, ουδείς των Ελλήνων ίσως θα διέφευγε τας χείρας των δολοφόνων εκείνων. Αι αρχαί των Γρεβενών διέταξαν ανακρίσεις, αι οποίαι διαξάγονται επί παρουσία του Έλληνος Προξένου.

ΕΓΕΡΣΙΣ, 20.8.1894 – Κατά την βραζιλιανήν «Εφημερίδα του Εμπορίου» ο εν Ρίω Ιανέιρω εγκατεστημένος προ πολλού Ευβοεύς Ν. Ι. Φλώρος εφεύρε κινητήριον μηχάνημα, όπερ, αντικαθιστόν τον ατμόν προώρισται να παράσχη σπουδαίας υπηρεσίας εις την βιομηχανίαν εν γένει.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (16) 28 Σεπτεμβρίου 1894 – «…ο Εισαγγελεύς Ροζάκης, ο ανακριτής Αγγελής και δύο δικαστικοί γραφείς επέστρεφον εφ’ αμάξης εις Λαμίαν, αφού είχον περιέλθει τους δυτικούς της Φθιώτιδος δήμους προς ενεργείας σκοπούσας την καταστροφήν της φοβεράς ληστρικής συμμορίας του Παπακυριτσόπουλου. […] Ο Ροζάκης ευρέθη νεκρός απέναντι του Παπακυριτσόπουλου φέρον τρία τραύματα διά μαχαίρας του δε Αγγελή διεπέρασεν… ως φαίνεται, σφαίρα στρατιώτου. Ήσαν αμφότεροι ικανοί και ευέλπιδες υπάλληλοι και το σκληρόν τέλος των ενεποίησε λύπην βαθύτατην. […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 20/11 Αυγούστου 1899 – Ο εν Ρόδω Έλλην πρόξενος ανήγγειλεν προς το υπουργείον των Εξωτερικών ότι αφίκετο εκείσε επιβαίνων της ιδιοκτήτου θαλαμηγού ο Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου μετά της οικογενείας του και της πολυαρίθμου ακολουθίας του, προερχόμενος εκ Κλαζομένων… Ο Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου απέρχεται αύριον εκ Ρόδου εις την Ευρώπην, η δε οικογένεια του και η λοιπή ακολουθία τους θα παραθερίση εν Ρόδω.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 29.3.1950 – Παρίσι, 28 Μαρτίου. Διά του επιβατικού πλοίου «Μπάρτγκ» μετεφέρθη απόψε εις Μπορντώ η σορός του δόκτορος Στεφανοπούλου, όστις απεβίωσε προσφάτως εις Αφρικήν, όπου είχε μεταβή δι’ επιστημονικήν αποστολήν. […] Ο δρ. Στεφανόπουλος εγεννήθη το 1893 εις Πάτρας, απέκτησε δε γαλλικήν υπηκοότητα από 20 ετίας περίπου. Ειδικεύθη εις τα τροπικάς ασθενείας και από το 1946 διηύθυνε το Ινστιτούτο Παστέρ εις την γαλλικήν πρωτεύουσαν.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, (9) 21 Σεπτεμβρίου 1894 – Χθες ελήφθη εξ Αθηνών το εξής τηλεγράφημα. «Η ληστρική συμμορία του Παπακυριτσόπουλου, προσέβαλεν εγγύς της Λαμίας όχημα, εν ώ ευρίσκετο ο εισαγγελεύς (Ροζάκης), ο ανακριτής και δύο δικαστικοί υπάλληλοι. Ο Εισαγγελεύς επληγώθη, οι δε λοιποί ηχμαλωτίσθησαν. Είτα οι λησταί ετράπησαν την προς τα όρη οδόν. Αλλ’ οι συνοδεύοντες το όχημα τρεις ιππείς, φυγόντες έσπευσαν εις Λαμίαν, όθεν επέμφθησαν στρατεύματα, κατορθώσαντα να κυκλώσωσι μετά μίαν ώραν την συμμορίαν. Οι λησταί απολέσαντες πάσαν ελπίδα εφόνευσαν τον εισαγγελέα, επλήγωσαν βαρέως τον ανακριτήν, είτα δ’ απεπειράθησαν επί ματαίω να διαρρήξωσι την περί αυτούς άλυσιν. Κατά την απόπειραν εφονεύθησαν όλοι. […]

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

 

Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme