24 C
Nafpaktos
Wednesday, October 4, 2023
spot_img
spot_img

Ειδήσεις από το… παρελθόν

spot_img

Όλες οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» έχουν αλιευθή από την εφημερίδα «ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ» του Βλ. Γαβριηλίδη (+1920) των ετών 1893 και 1911.

Έτσι το 1893 επισκέπτονται την Έλλάδα η αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας Έλισάβετ (+1898), η κινηματογραφική Σίσσυ, ο μεγαλοτραπεζίτης Ρότσιλδ, και η πιο φημισμένη ηθοποιός, που γνώρισε ο κόσμος, η περιώνυμη Σάρα Μπερνάρ, η οποία δεν παραλείπει να επισκεφθεί το τάφο του συζύγου της, Αριστείδη Δαμαλά (+1889).

Στην «ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ» του 1911 παρελαύνουν ο δαιμόνιος Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας καιο διασημότερος έμπορος όπλων αλλά και ευεργέτης Βασίλειος (Μπαζίλ) Ζαχάρωφ (1849 – 1936).Το έτος αυτό, από τα τελευταία της τουρκικής κατοχής στην Ήπειρο, παρατηρείται, για μια ακόμα φορά, έντονη διασάλευση της δημόσιας ασφάλειας. Μια συμπλοκή Έλλήνων μεταναστών στην Αμερική και ένας «απόγονος του Νταβέλη», αλλά και ένας γάμος μεταξύ ομογενών.

Τέλος, ενώ οι Νεότουρκοι, οι οποίοι το 1908, ότε επεκράτησαν στην Όθωμανική αυτοκρατορία, υπέσχοντο ισότητα Τούρκων και των διαφόρων λαών της αυτοκρατορίας, γρήγορα εξετράπησαν σε διωγμούς, κυρίως κατά των Έλλήνων και Αρμενίων.Ακόμα ένας Κεφαλλήνας ελάσσων ευεργέτης και ένας γιατρός από την Βοβούσα της Ήπείρου, το χωριό του αξέχαστου γεωπόνου Κώστα Δήμου, με τον οποίον υπήρξαμε τρόφιμοι παιδοπόλεων, που απεδείχθησαν σωτήριες για χιλιάδες παιδιά, που πέρασαν τις φιλόξενες πύλες τους.

Οι ειδήσεις

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 12.4.1893 – Μετά χαράς μανθάνομεν ότι η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Έλισάβετ, η τόσο φελέλλην και της ελληνικής λάτρης, έκαμεν αρίστην εκλογήν, ως προς τον νέον διδάσκαλόν της, παρακάλεσε τον υιόν του διευθυντού της στρατιωτικής σχολής κ. Θρασυβούλου Μάνου, και ένα των πλέον ευελπίδων ποιητών και λαογράφων κ. Κ. Μάνον να δεχθή την θέσιν ταύτην. […]

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 14.4.1893 – Διά της εκ Πατρών αφιχθείσης αμαξοστοιχίας αφίκετο ενταύφθα και κατέλισεν εις το ξενοδοχείον της Μεγάλης Βρετανίας ο κροίσος των νεωτέρων χρόνων βαρώνος Έδμόνδος Ρότσχιλδ. Μέχρι Πατρών ο μέγας τραπεζίτης εταξίδευσεν διά της θαλαμηγού «Αυγή» θα παραμείνει δ’ επί τινας ημέρας ενταύφθα και είτα θ’ αναχωρήσει διά Κωνσταντινούπολη.

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 14.4.1893 – Ό εν Πόρτ – Σαΐτ αποθανών ομογενής Απόστολος Ζαφειράτος αφήκεν 5.000 φρ. εις την Έλληνικήν Κυβέρνησιν προς ίδρυσιν ελληνικού προξενικού καταστήματος εκεί.

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 26.4.1893 – Χθες την πρωίαν η Σάρα Βερνάρ, συνοδευόμενη υπό της μητρός της και τινων κυριών του θιάσου της, μετέβη εφ’ αμάξης εις το νεκροταφείον και κατέθεσεν επί του τάφου του συζύγου της Δαμαλά εν συντριβή και συγκινήσει πολλάς ανθοδέσμας, αίτινες προσφέρθησαν αυτή κατά την προχθεσινήν εσπέραν. […]

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 28.11.1911 – Λακωνικά. Τελευταίως που η Ρωσία έκαμε παραγγελίαν πολεμοφοδίων αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων εις την εταιρείαν Μαξίμ – Βίκερ. Ό κ. Ζαχάρωφ, όστις είναι εκ των κυριώτερων μετόχων είχε την τόλμην να παρουσιασθή ειςτην Α.Μ. τον Τσάρον. Μετά το τέλος της ακροάσεως ο κ. Β. Ζαχάρωφ ενεχείρησεν εις Αυτόνένα φάκελλον ειπών.• Μεγαλειότατε διά τους πτωχούς σας.

Ό φάκελλος περιείχεν επιταγή ενός εκατομμυρίου φράγκων.

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 30.11.1911 – ΤΌ ΜΑΡΤΥΡΌΛΌΓΙΌΝ ΤΩΝ ΈΛΛΉΝΩΝ ΤΉΣ ΉΠΈΙΡΌΥ. 15 ΈΓΚΛΉΜΑΤΑ ΈΙΣ ΜΙΑ ΈΒΔΌΜΑΔΑ.… Έντός της εβδομάδος είχομεν τα εξής εγκλήματα ν’ αναγράφωμεν εκ των περιελθόντων εις γνώσιν ημών. Προ ολίγων ημερών ο μεταπράτης Σπύρος Παπάς εκ Γερομνήμης μεταβαίνων εις Φιλιάτας έγινε άφαντος. Ό Β. Δόσης από το χωριόν Κουκουλιούς μεταβαίνων εις τα χειμαδιά εφονεύθη υπ’ αγνώστων (;) Έκ Κουτσούκ του Πωγωνίου έκλεψαν άγνωστοι (;) 150 πρόβατα του Λεωνίδα Προφύρη. Έις τα Τσαραπλανά άγνωστοι (…) έκλεψαν 10 βόδια. Προ ολίγων ημερών ένοπλοι Τουρκαλβανοί απεγύμνωσαν καθ’ οδόνχριστιανόν τινά μεταβαίνοντα εις το χωρίον Χλωμό. Έις τας 10 π.μ. Τουρκαλβανοί λησταί έκλεψαν 25 αίγας εκ του χωρίου Σωπική. Έκ του χωρίου Βελτσίστης άλλοι τοιούτοι έκλεψαν28 . Εντός της πόλεως του Αργυροκάστρου εις την συνοικίαν Βαράτση έφεδροι Τουρκαλβανοί έκλεψαν ολόκληρον ποίμνιον. Έν τη πόλει Δελβίνω οι ραδίφηδες θύουσι και απολύουσι. Έις το μαγειριό του Β. Χατζηγιάννη αφού έφαγαν και έπιον εζήτουν τα ρέστα από μία λίραν που δήθεν είχαν δώσει. Του ατυχούς μαγείρου εκπλησομένου, τον τσάκισαν στο σχολείο. Την επομένην ημέρα προς εκδίκησιν μεγαλυτέραν ανοίξαντες δι’ αντικλείδος το δωμάτιον του ιδιοκτήτου (διότι οι ρεδίφηδες ούτοι μένουσι εις το χάνι) έκλεψαν 10 λίρας και εν περίστροφον ανήκον εις απόστρατον Τούρκον αξιωματικόν Αχμέντ αφέντην, όστις το ζητεί από τον δυστυχή Χατζηγιάννη. […]

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 16.12.1911 – Μία συμπλοκή Έλλήνων εργατών της σιδηροδρομικής γραμμής παρά την πολίχνην Μετόλιους της Όρεγκον της Αμερικής, έλαβεν μορφήν αληθινής μάχης, τόσο που ν’ αναγκασθή η αστυνομία να ζητήσει επικουρίας από όλας τα γειτονικάς πόλεις. […]Το αστειότερον όλων είναι ότι μόλις έφτασαν η συμπλοκή είχε τελειώσει εις βάρος ενός δυστυχισμένου Κωνσταντίνου Ρεβελιού, τον οποίον κατάφεραν με χαλασμένο το στομάχι από κλωτσιές, ένα κόκκαλο της παρειάς σπασμένο και μια πλευρά χαλασμένη.• Καταζητείται από την Αμερικανικήν αστυνομίαν ένας άξιος απόγονος των Νταβέληδων και Σία, ονομαζόμενος Φίλιππος Πουρτούρας οπωροπώλης, γιατί προσπαθούσε να ζήσει στέλνων απειλητικάς επιστολάς σε πολλά πρόσωπα και ζητών για να μην τους σκοτώσει 500 έως 100 δολάρια από τον καθένα.

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 16.12.1911 – ΚΩΝ/ΠΌΛΙΣ. Έκ της ανακρίσεως την οποίαν διεξήγαγεν η κοινοβουλευτική αποστολή εις Μακεδονίαν προέκυψεν ότι εις Λαγκαδά κατά τους τρεις τελευταίους μήνας εδολοφονήθησαν υπό των πρακτόρων του κομιτάτου «Ένωσις – Πρόοδος» 48 Έλληνες.

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 16.6.1893 – Ό εκ Βοβούσης της Ήπείρου κ. Νικ. Ζ. Βασιλάκης υποστάς τας εξετάσεις αυτού ευδοκίμως ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου υπό των καθηγητών της Ιατρικής σχολής, ανηγορεύθη διδάκτωρ της θείας του Ασκληπιού τέχνης, λαβών τον επίζηλον βαθμόν «λίαν καλώς». […]

ΑΚΡΌΠΌΛΙΣ, 24.6.1893 – Έτελέσθησαν εν Σικάγω της Αμερικής μετά όλως ασυνήθους πομπής οι γάμοι δύο ομογενών του εκ Λακεδαίμονος μεγαλεμπόρου κ. Χρήστου Ψυχογιού μετά της ευειδούς δεσποινίδος και συμπολίτιδος αυτού Γεωργίτσης Βουρνάκη. […]

 

spot_img
spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme