24 C
Nafpaktos
Wednesday, October 4, 2023
spot_img
spot_img

Ειδήσεις… από το παρελθόν

spot_img

Όλες οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος έχουν αλιευθή από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» του Βλ. Γαβριηλίδη του έτους 1911, εκτός της τελευταίας.

Από την πρώτη «είδηση» προκύπτει ότι κατά την ύστερη τουρκική κατοχή της Ηπείρου, η δημόσια ασφάλεια για τους χριστιανούς είχε επιδεινωθεί με πρωταγωνιστές τουρκαλβανούς ληστές.

Ο Ροβέρτος Γκάλι (1846 – 1931) ήταν Ιταλός βουλευτής και δημοσιογράφος, αλλά και ένθερμος φελέλλην. Το ίδιο έτος ξέσπασε ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να καταλάβουν την Λιβύη, αλλά ο πόλεμος αυτός έφτασε και στα παράλια της Ηπείρου.

Ο Εσσάτ Πασσάς των Ιωαννίνων (1862 – 1952) ήταν ο τελευταίος πασσάς της πόλης, απόφοιτος της Ζωσιμαίας σχολής και ο πασσάς ο οποίος παρέδωσε στον αρχιστράτηγο των ελληνικών στρατευμάτων, Διάδοχο Κωνσταντίνο, τα Ιωάννινα, στις 21.2.1913.

Ο Τσακιτζής (1872 – 1912) ήταν λήσταρχος της περιοχής Αϊδινίου της Μικράς Ασία. Ήταν και ένα είδος λαϊκού ήρωα, κάτι σαν τον Ρομπέν των δασών. Η «είδηση» της 9.11.1911 είναι ένα κατηγορητήριο κατά της ευγλωττίας, η οποία πολλές φορες επηρεάζει αρνητικά τους ψηφοφόρους. Ο μη κατονομαζόμενος πρωθυπουργός Γαλλίας πρέπει να είναι ο Αριστείδης Μπριάν. Τέλος η τελευταία «είδηση» αναφέρεται στην επιστροφή στην Ελλάδα των κατοίκων της Μουργκάνας, από την «Λαϊκή Δημοκρατία» της Ουγγαρίας, εις την οποίαν τους είχαν βιαίως (μεταφέρει) οι αντάρτες του λεγόμενου Δ.Σ.Ε.. Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο υποσημειούμενος, ηλικίας τότε μεταξύ 4 και 10 ετών.

Οι ειδήσεις

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 5.9.1911 – ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ την Ήπειρον.

… Εξ άλλου εις το χωρίον φιλιάτες ετέρα συμμορία Τουρκαλβανών ήνοιξε εν καιρώ νυκτός το κατάστημα χριστιανού τινός, απεγύμνωσεν αυτό αφού δε κατέστρεψεν ό,τι δεν ηδύνατο να παραλάβη, ανεχώρησαν ανενοχλήτως. Γενικώς πρέπει να ληφθή υπό σοβαράν άποψιν ότι Τούρκοι και Αλβανοί της Ηπείρου εκήρυξαν ήδη γενικόν διωγμόν κατά των χριστιανών.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 7.9.1911 – Χανιά, 6.9. Ο Φιλέλλην Ιταλός Βουλευτής κ. Ροβέρτος Γκάλι, η σθεναρά φωνή του οποίου τοσάκις αντήχησεν εν τω Ιταλικώ Κοινοβουλίω υπέρ των Κρητικών δικαίων, διά τηλεγραφήματός του προς τον κ. Κούνδουρον λέγει ότι εκ μέρους των προστατίδων δυνάμεων διά της τελευταίας διακοινώσεώς των αναναγνώρισις του σημερινού καθεστώτος αποτελεί νίκην της συνέσεως των Κρητών, τους οποίους και συγχαίρει. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 15.9.1911 – Βιέννη. Η Εφημερίς «Ταχυδρόμος της Αυτοκρατορίας» όργανον του στρατιωτικού κόμματος αναγράφει ότι η Κρήτη εχάθη διά την Τουρκίαν.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 1.10.1911 – Ιωάννινα. Την επί τη αναγγελία κηρύξεως του πολέμου υπό της Ιταλίας κατάπληξιν διεδέχθη απερίγραπτος πανικός των Τούρκων, επαυξηθείς εκ της τολμηράς και ταχείας επιθέσεως του Ιταλικού Στόλου κατά των τουρκικών πολεμικών Πρεβέζης και Γουμενίτσης. […] Με όλην την τραγικότητα της συμφοράς δεν έλειψαν και αι εθυμολογίαι περί της διαγωγής του λιμενάρχου Γουμενίτσης, όστις κωμικότατα, απήχθη αιχμάλωτος υπό των Ιταλών ενώ υπεδέχετο αυτούς δι’ εδαφιαίων τεμενάδων. Ο δε διαβόητος υβριστής της χριστιανικής θρησκείας βουλευτής Ρεσσαδιέ Χαμδής, μεταξύ των πρώτων, άμα τη πρώτη αντιχήσει του ιταλικού τηλεβόλου έλαβε την προς τα Ιωάννινα άγουσαν χάριν ασφαλείας.

Υ.Γ. Σήμερον την πρωίαν έφθασεν εις Ιωάννινα… μέραρχος στρατηγός Εσσάτ πασσάς, αναλαμβάνων διοίκησιν των ενταύθα στρατιωτικών δυνάμεων. Ο μέραρχος ούτος είναι Ιωαννίτης, υιός του ποτέ δημάρχου της ημετέρας πόλεως. Ετελειοποίησε τας στρατιωτικάς αυτού σπουδάς εν Γερμανία διατελέσας εις των καλών του φον ντε Γκόλτς τούρκων μαθητών. Κατά τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του 1897 υπήρξεν επιτελάρχης κατά την εκ Γριμπόβω μάχην, κατόπιν διοικητής του εν Σισλί σχολείου των στρατιωτικών μηχανικών και εσχάτως έδρασεν εν Αλβανία.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4.10.1911 – Κατά τας χθεσινάς εκ Σμύρνης πληροφορίας ο λήσταρχος Τσακιτζής, απήγαγε προ ημερών τον Έλληνα έμπορον Χρηστίδην. Προς τον φοβερόν λήσταρχον απεστάλη… εκ Σμύρνης συγγενής του αιχμαλωτισθέντος όπως συναντήση τον Τσακιτζήν και συνενοηθή μετ’ αυτού περί των λύτρων. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 2.11.1911 – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Ο τελευταίος από την Τρίπολην ελθών εδώ διακεκριμένος Ιταλός δημοσιογράφος Τζορδάνο μας έδωκεν πολλάς πληροφορίας περί των εκεί Ελλήνων. Μας είπεν ότι όλα σχεδόν τα μαγαζεία και τα ξενοδοχεία της παραλίας ανήκουν εις Έλληνας. […] Όταν δε ο εν Τριπόλει προξενικός μας πράκτωρ επληροφορήθη ότι ο κ. Τζορδάνο είχε συμμετάσχη του πολέμου μας του 1897 επολέμησεν εις τα Πέντε Πηγάδια ανελύθη εις δάκρυα και τον ενηγκαλίσθη.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 4.11.1911 – υπό του εν Οδησσώ ημετέρου προξένου ανηγγέλθη προς τον Υπουργόν των Εξωτερικών και το πανεπιστήμιον, ότι απέθανεν εκεί ο πλούσιος ομογενής Βλαδίμηρος Παρασκευάς όστις διά διαθήκης του… ορίζει όπως συντηρείται Επαγγελματική Σχολή εκ τόκων πεντήκοντα χιλιάδων ρουβλίων, άτινα είχε καταθέσει εις τινα Ρωσσικήν Τράπεζαν. Διά της αυτής διαθήκης ορίζεται επίσης ότι εις περίπτωσιν καθ΄ ην ήθελε παύσει η ανωτέρω σχολή, αι 50 χιλ. ρουβλίων και οι τόκοι των και τα εκ τούτων αγορασθέντα κτήματα περιέρχονται εις το Εθνικόν πανεπιστήμιον και τον Στόλον εξ ημισείας. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 9.11.1911 – Λακωνικά… υπό τον τίτλον «Μάστιξ» Γάλλος πολιτικολόγος έγραψε περί του επαγγέλματός του εις την Παρισινήν εφημερίδα. Ποια είναι η φοβερωτέρα μάστιξ υπό την οποίαν πάσχει η Γαλλική Δημοκρατία;… Είναι η ευγλωτία.

Και αναφέρει ο αρθρογράφος το σφοδρόν κατά της ευγλωτίας κατηγορητήριον το οποίον διετύπωσε προ μια εβδομάδος ο Γάλλος Πρωθυπουργός ειπών… «Πάσαν των Κυβερνήσεων παραλύει η πλημμύρα των ρητορικών επεμβάσεων, δι΄ ενός είδους κωλυσιεργίας της ευγλωτίας».

Αυτής της μάστιγος έχομεν δυστυχώς και ημείς όχι ολίγους αντιπροσώπους εις τας τάξεις ιδίως της αντιπολιτεύσεως.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 19.2.1954 – Ανακοινώθη αρμοδίως ότι κατόπιν συνεννοήσεων διεξαχθεισών μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού συνεφωνήθη όπως σήμερον 19 Φεβρουαρίου παραδοθούν εις αντιπροσωπείαν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρά τα Αυστροουγγρικά σύνορα 1218 Έλληνες όμηροι κρατούμενοι εις Ουγγαρίαν. Βάσει του διαβιβασθέντος καταλόγου διαπιστούται ότι πρόκειται περί βιαίως απαχθέντων, καταγομένων κατά το πλείστον εκ των χωρίων της Θεσπρωτίας. Οι επαναπατριζόμενοι θα μεταφερθούν σιδηροδρομικώς εις Βενετίαν όπου θα επιβιβασθούν των ατμοπλοίων «Μιαούλης» και «Αιγαίον» προκειμένου να επιστρέψουν εις τας εστίας των.

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

spot_img
spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme