28.9 C
Nafpaktos
Sunday, July 14, 2024
spot_img
spot_img

Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Ναυπάκτου για το Πάσχα

Ἱ­ε­ρό­θε­ος

ἐ­λέ­ῳ Θε­οῦ Ἐ­πί­σκο­πος καί Μη­τρο­πο­λί­της τῆς Θε­ο­σώ­στου Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου

Πρός τούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε καί πάλι τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς ἕνα ἱστορικό γεγονός, τό ὁποῖο ἔγινε κατά τήν ἐποχή πού ὁ Πιλάτος ὡς Ρωμαῖος διοικητής εἶχε τήν εὐθύνη τῆς διοικήσεως τῆς Παλαιστίνης, ἀλλά καί ὡς ἕνα πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό γεγονός. Ὅλα τά ἱστορικά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τά Πάθη Του, τόν Σταυρό Του, τήν Ταφή Του καί τήν Ἀνάστασή Του συνδέονται μέ τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, πανηγυρίζουμε τό γεγονός τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπως φαίνεται στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στήν θεία Λειτουργία πού ἀκολουθεῖ.

Μεταξύ τῶν ἄλλων πού παρατηροῦμε στήν ἀναστάσιμη θεία Λει­τουρ­γία εἶναι καί τό ὅτι ψάλλουμε ἀντί τοῦ Τρισαγίου ὕμνου «ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς», τό «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε, ἀλληλούϊα». Καί αὐτό τό ψάλλουμε ὄχι μόνον στήν Θεία Λειτουργία τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὅλη τήν διακαινίσημη ἑβδομάδα μέχρι τό Σάββατο πρό τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ.

Αὐτόν τόν ὕμνον τόν ψάλλουμε πανηγυρικά καί πανευ­φρό­συνα, καί προκαλεῖ ἰδιαίτερη αἴσθηση γιά ὅσους συμμε­τέχουν στίς ἱερές ἀκολουθίες καί εἶναι φιλακόλουθοι. Τόν ἴδιον αὐτόν ὕμνον ψάλ­λουμε κατά τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος κυ­κλοῦν­τες τρεῖς φορές τήν ἱερά κολυμβήθρα. Καί αὐτό ψάλλεται αὐτήν περίο­δο διότι τό Μέγα Σάββατο γίνονταν οἱ ὁμαδικές βαπτίσεις, δηλαδή ἐκεῖνοι πού κατηχοῦντο καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς βαπτίζονταν τό Μέγα Σάββατο καί ὅλη τήν διακαινίσημη ἑβδομάδα φοροῦσαν τά λευκά, ἔνδειξη τῆς νέας ἀναστάσιμης ζωῆς.

Ὁ ὕμνος αὐτός «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» εἶναι ἁγιογραφικός, προέρχεται ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή τοῦ Ἀπο­στόλου Παύλου, ὅπου γράφεται: «Ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνε­δύσασθε» (Γαλ. γ΄, 26-27), δηλαδή ὅσοι βαπτισθήκατε στόν Χριστό, φο­ρέ­σατε τόν Χριστό.

Ἡ ἐντολή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στούς Μαθητές Του, ὅταν ἐμφα­νίσθηκε σέ αὐτούς, ἦταν: «Πορευθέντες οὖν μαθη­τεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. κη΄, 19-20). Τό ὅτι ἐδῶ ψάλλουμε, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τό «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε» δέν δείχνει διαφοροποίηση ἀπό τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ νά γίνεται ἡ βάπτιση στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, διότι κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «ἡ τοῦ Χριστοῦ προση­γορία τοῦ παντός ἐστιν ὁμολογία», διότι φανερώνει «τόν χρίσαντα Θεόν καί τόν χρισθέντα Υἱόν καί τό χρῖσμα τό Πνεῦμα».

Ἀκόμη, τό βάπτισμα τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό νερό τῆς ἁγίας Κολυμβή­θρας δηλώνει τόν Σταυρό, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι­στοῦ, τά ὁποῖα ζῆ ὁ βαπτι­ζόμενος Χριστιανός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή του ἀναφέρεται σέ αὐτό ὅταν γράφη: «Ἤ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν, εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περι­πατήσωμεν» (Ρωμ. στ΄, 3-4). Καί αὐτό συνδέεται μέ τό ὅτι μέ τό Βάπτισμα πεθαίνουμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν Χριστό καί ἀνακαινούμαστε μαζί Του, διότι πέθανε ὁ παλαιός ἄνθρωπος ὡς πρός τήν ἁμαρτία καί ἀναστήθηκε ὁ νέος ἄνθρωπος (Ρωμ. στ΄, 5-6).

Στίς «Ἀποστολικές Διαταγές» γράφεται ὅτι τό Βάπτισμα δό­θηκε σέ μᾶς γιά νά συμμετάσχουμε στόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ στόν Σταυρό, τό ὕδωρ δόθηκε ἀντί τῆς ταφῆς, τό λάδι ἀντί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό σφράγισμα ἀντί τοῦ Σταυροῦ, τό μύρο εἶναι ἡ βεβαίωση τῆς ὁμολογίας τοῦ Σταυρω­θέντος καί Ἀνα­στάντος Χριστοῦ, ἡ κατάδυση στό νερό ὡς μετοχή στό «συνα­πο­θανεῖν» μέ τόν Χριστό καί ἡ ἀνάδυση ἀπό τό νερό ὡς τό «συνανα­στῆναι» μέ τόν Χριστό.

Ἑπομένως, τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος εἶναι συμμετο­χή μας στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ταφῆς καί τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Χριστοῦ. Μέ τό Βάπτισμα πεθαίνει ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ἀνασταίνεται ὁ νέος ἄνθρωπος, καί ἔτσι ζοῦμε στήν ζωή μας τόν Σταυρωθέντα, Ταφέντα καί Ἀναστάντα Χριστό, καί γι’ αὐτό ψάλλουμε θριαμβευτικά «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε, ἀλληλούϊα».

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέσα στόν ὕμνο «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσα­σθε» κρύπτεται ὅλο τό νόημα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τό νόημα τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος πού δεχθήκαμε ὅλοι μας καί βεβαίως καί τό μυστήριο τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς. Σέ αὐτό ἀναφέρεται κατά πόσο εἴμαστε ἀληθινοί Χριστιανοί καί κατά πόσο ζοῦμε πνευ­ματικά τήν πασχάλεια ζωή, καί ἀκόμη κατά πόσο ὑπερβαί­νουμε τίς τυπικότητες καί εἴμαστε ἀληθινοί ἑορταστές τοῦ σταυρώσιμου καί ἀναστάσιμου Πάσχα.

Μέ τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, αὐτό σημαίνει ὅτι φορέσαμε τόν Χριστό. Ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνα ἔνδυμα τό ὁποῖο φορᾶμε καί στήν συνέχεια μποροῦμε νά τό ἀποβάλλουμε, ἀλλά ἐντασσόμαστε στό Σῶμα Του, καί αἰσθανόμαστε ὅτι ἀνήκουμε σέ Αὐτόν, τά μέλη μας εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο, συνεχῶς τονίζει τήν ἀλήθεια ὅτι τά μέλη μας μέ τόν Ἅγιον Βάπτισμα, τό Ἅγιον Χρῖσμα καί τήν θεία Κοινωνία εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ καί συνεχῶς συνιστᾶ νά μιμηθοῦμε τόν Χριστό στά Πάθη Του καί τόν Σταυρό Του, δηλαδή νά σταυρωνό­μαστε ὡς πρός τήν ἁμαρτία, ὥστε νά μετάσχουμε καί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Γράφει: «Μίμησαι Χριστόν τόν Θεόν. Πάθε καί αὐτός διά τήν σεαυτοῦ σωτηρίαν, ὡς ἐκεῖνος ἔπαθε διά σέ». Στήν πραγματικότητα ὁ Χριστός μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀνασταίνει αὐτούς πού συμμετέχουν μέ πνευματικό τρόπο στόν θάνατό του. Ὅσο ἀγωνιζόμαστε μέ τόν Χριστό νά νικήσουμε τά πάθη μας, τόσο καί ζοῦμε τήν ἀνάστασή μας ἐν Χριστῷ.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἔτη πολλά πανευφρόσυνα μέσα στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί μέσα στήν μέθεξη αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου μέ τήν δική μας καινότητα τῆς ζωῆς, δηλαδή τήν ἀνακαινισμένη ἀναστά­σιμη ζωή, διότι «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα­πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσα­σθε, ἀλληλούϊα».

Μέ πατρικές σταυροαναστάσιμες εὐχές

Ο Μητροπολιτησ

+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme