29.3 C
Nafpaktos
Friday, June 14, 2024
spot_img
spot_img

Τι ισχύει για το κόψιμο ξύλων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ναυπάκτου

Απαγορεύουµε εντελώς όλες τις περιπτώσεις των ατελών και χωρίς άδεια υλοτοµιών του άρθρου 177 του ∆ασικού Κώδικα (Ν.∆.86/69), περιορίζουµε και ρυθµίζουµε την αδειοδότησή τους για την περιοχή αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Ναυπάκτου, ως εξής:
1. Απαγορεύουµε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους την άνευ άδειας υλοτοµία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά µε οποιαδήποτε τρόπο φθορά κάθε είδους δασικών δένδρων και θάµνων που φύονται:
1.1. Εντός δηµοσίων ή µη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, εκτός των πε- ριπτώσεων οι οποίες ρυθµίζονται παρακάτω.
1.2. Εντός εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες καθώς και εντός των αρµοδίως κηρυγµένων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εκτός των περιπτώσεων που η αρ- µόδια κατά περίπτωση αρχαιολογική υπηρεσία κρίνει.
1.3. Κατά µήκος του υφιστάµενου δασικού, δηµοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, σε ζώνη πλάτους δεκαπέντε (15) µέτρων εκατέρωθεν αυτού και τριάντα (30) µέτρων εκατέρωθεν του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου.
1.4. Εντός της κοίτης χειµάρρων, ποταµών και επί των αναχωµάτων τους και σε ζώνη 30
µέτρων εκατέρωθεν αυτών.
1.5. Γύρω από εκκλησίες, τουριστικούς χώρους, πηγές και περιοχές υδροµάστευσης, σε ακτίνα 20 µέτρων.
1.6. Εντός των τεχνητών αναδασώσεων και χώρων δασικής αναψυχής της υπηρεσίας µας καθώς και των δασικών φυτειών και εκείνων που είναι ενταγµένες σε προγράµµατα δάσωσης αγροτικών γαιών.
1.7. Εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αµπέλων, ως και εντός των γεωργικώς ή δεν- δροκοµικώς καλλιεργούµενων εκτάσεων, ως και στις δασικές λωρίδες κλπ. (παρ. 1ε και 1στ του άρθρου 177 του Ν.∆. 86/69 «περί δασικού κώδικα»), περιπτώσεις οι ο- ποίες ρυθµίζονται ιδιαίτερα παρακάτω.
1.8. Για το δασικό είδος του πλατάνου ισχύουν οι όροι και οι περιορισµοί της αριθ.
∆Α∆ 01/2018 (Α∆Α: Ψ7Ρ1ΟΡ1Φ-Ε∆Π ∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙ- ΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ).

2. Ρυθµίζουµε τις περιπτώσεις των άνευ αδείας υλοτοµούµενων, συλλεγόµενων ή κα- τασκευαζόµενων δασικών προϊόντων κατά χρόνο, τόπο, τρόπο και ποσότητα, όπως παρακάτω:
2.1. Επιτρέπουµε την άνευ αδείας υλοτοµία, συλλογή και µεταφορά καυσόξυλων εντός δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων περιοχής ευθύνης µας, για κάλυψη ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων, κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεµβρίου και από 1 Φεβρουαρίου µέχρι 15 Φεβρουαρίου, όλες τις εργάσιµες ηµέ- ρες (εκτός Κυριακών και αργιών), από την ανατολή µέχρι τη δύση του ήλιου. Σε αυτό το διάστηµα της ηµέρας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η µεταφορά των παραγό- µενων καυσόξυλων. Σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρξουν απρόβλεπτοι παράγοντες (ατύχηµα, καιρικές συνθήκες, βλάβη κλπ) και δεν µπορέσει να ολοκληρωθεί η µετα- φορά στο διάστηµα της ηµέρας, θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα η Υπηρεσία µας ή ο αρµόδιος δασοφύλακας της περιοχής.
2.2. Η υλοτοµία και συλλογή καυσόξυλων επιτρέπεται εντός των διοικητικών ορίων κάθε Τοπικής Κοινότητας, µόνο στους µόνιµους κατοίκους της και η µεταφορά τους θα γί- νεται µόνο προς στην οικία τους.
2.3. Τα παραγόµενα καυσόξυλα θα προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων, απαγορευµένης αυστηρά της αγοροπωλησίας και της διάθεσής τους σε τρίτους.
2.4. Η συλλογή καυσόξυλων κατά τις ρυθµίσεις της παρούσας (εκτός της πιο κάτω περίπ- τωσης 3.3), απαγορεύεται στους κατοίκους της πόλης της Ναυπάκτου.

2.5. Τα παραπάνω καυσόξυλα θα προέρχονται:
2.5.1. Από ξερά κατακείµενα δέντρα εκτός από αυτά που προέρχονται από παράνο- µες υλοτοµίες, ή έχει προκληθεί η ξήρανσή τους σκόπιµα.
2.5.2. Από δέντρα κατακείµενα ή ιστάµενα στρεβλά, κουφαλερά, προσβεβληµένα από ασθένειες, επικίνδυνα για πτώση, ακατάλληλα για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας, σε χλωρή κατάσταση ή ιστάµενα ξερά, µόνο µε την έγκριση των αρ- µοδίων δασικών οργάνων µετά από υπόδειξη και προσήµανση µε την δασο- νοµική σφύρα.
2.5.3. Από υπολείµµατα νοµίµων υλοτοµιών και µετά την αποµάκρυνση των δασι- κών προϊόντων από τα υλοτόµια ή τους τόπους συγκέντρωσης.
2.5.4. Από αείφυλλα πλατύφυλλα µε υλοτοµία ατόµων σποραδικά και όχι αποψιλω- τικά. Επιτρεπόµενα είδη είναι η κουµαριά, ερείκη, σχίνος, φιλίκι και πουρ- νάρι, σε θαµνώδη µορφή ( διαµέτρου µέχρι 12 εκατοστά ). Η υλοτοµία των πιο πάνω ειδών απαγορεύεται στις συστάδες εκείνες που έχει προηγηθεί νόµι- µη υλοτοµία τα προηγούµενα χρόνια ή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή.
2.5.5. Από τα µεταφερόµενα και αποτιθέµενα στις όχθες της κοίτης των ποταµών Μόρνου και Ευήνου δασικά είδη ευρισκόµενα σε ξηρή κατάσταση ( εκτός του πλατάνου). Επίσης από τους αποπίπτοντες λόγω ανέµων κλάδους, κυρίως ευ-
καλύπτων, που βρίσκονται επί των αναχωµάτων ή εντός της οριοθετηµένης κοίτης αυτών. Η απόληψη αυτών επιτρέπεται αυστηρά και µόνο για τους µόνι- µους κατοίκους των παρόχθιων κοινοτήτων.

2.6. Κατά την διάρκεια νόµιµης υλοτοµίας απαγορεύεται η υλοτοµία – συλλογή κασόξυ- λων από την συστάδα στην οποία αυτή πραγµατοποιείται.
2.7. Η συλλογή καυσόξυλων από αναγνωρισµένα µη δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις θα γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα και µετά από την έγγραφη συγκατά- θεση του/των ιδιοκτήτη/ων, όπως αυτοί φέρονται στον σχετικό φάκελο ιδιοκτησίας που τηρείται στην υπηρεσία µας. Σε περίπτωση αµφιβολιών περί της συγκατάθεσης, θα ζητούνται πρόσθετα στοιχεία προκειµένου να βεβαιωθεί παράβαση της ∆.Α.∆.

2.8. Οι ιδιοκτήτες των ιδίων παραπάνω δασών µπορούν να προβαίνουν υπό τους ίδιους όρους και περιορισµούς στην κάλυψη των ατοµικών τους αναγκών από τα δάση τους, εφόσον η µόνιµη κατοικία τους συµπίπτει µε την περιοχή του δάσους. Στις περιπτώ- σεις όµως που η µόνιµη κατοικία τους είναι διαφορετική, θα πρέπει να απευθύνονται µε αίτηση για την κάλυψη των ατοµικών τους αναγκών, σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.∆. 86/69 «περί δασικού κώδικα».

2.9. Η επιτρεπόµενη ποσότητα καυσόξυλων, ανεξαρτήτως είδους ή κατάστασης αυτών, ανά διµελή οικογένεια ή µοναχικούς κατοίκους, θα ανέρχεται στο ποσό των έξι (6) χ.κ.µ. ή περίπου 3 τόνων συνολικά,. Η ποσότητα αυτή µπορεί να προσαυξάνεται κατά 2 χ.κ.µ. ή περίπου ένα (1) τόνο για κάθε επιπλέον µέλος της ίδιας οικογένειας, µέχρι το ανώτερο ποσό των 12 χ.κ.µ. ή περίπου πέντε (5) τόνων. Στο ανώτερο ποσό των 12 χ.κ.µ. ( και για τις δύο χρονικές περιόδους υλοτοµίας – συλλογής ) θα συνυπολογίζε- ται και τυχόν κατανοµή από το πρόγραµµα κάλυψης καυσόξυλων ατοµικών αναγκών της υπηρεσίας µας.

2.10. Σε περίπτωση αµφιβολιών περί της µόνιµης κατοικίας και της οικογενειακής κατάσ- τασης όσων προβαίνουν στην κατά τα ανωτέρω υλοτοµία – συλλογή καυσόξυλων, κα- τά τους ελέγχους της υπηρεσίας µας, θα ζητούνται οι σχετικές βεβαιώσεις από τους αρµόδιους κατά περίπτωση ∆ήµους. Οι ελεγχόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δίδουν τα στοιχεία τους στα αρµόδια δασικά όργανα.

2.11. Τα δροµολόγια που θα ακολουθούνται θα είναι τα συντοµότερα από τον χώρο υλο- τοµίας – συλλογής καυσόξυλων προς την µόνιµη κατοικία. Ειδικά οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Αφροξυλιάς και Μαµουλάδας όταν υλοτοµούν – συλλέγουν κα- υσόξυλα από τους οικισµούς Άνω Αφροξυλιάς και Άνω Μαµουλάδας αντίστοιχα το δροµολόγιο που θα ακολουθούν δεν θα διέρχεται µέσα από την πόλη της Ναυπάκτου, αλλά από τον περιφερειακό δρόµο της.
3. Επιτρέπουµε µετά από έγγραφη άδεια της υπηρεσίας µας:
3.1. Είναι δυνατή η υλοτοµία και αποµάκρυνση ιστάµενων (ζωντανών) δασικών ειδών, τα οποία φύονται επί ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισµών της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 Ν. 3889/2010 και µη υπαγόµενων στις προστατευτικές διατά- ξεις της δασικής νοµοθεσίας, εφαρµοζόµενης της διάταξης της παραγράφου 1 (ε) και (στ) του άρθρου 177 Ν.∆. 86/1969 ως ισχύει, εφαρµοζόµενης ανάλογα της Α.Π. ο- ικ.ΥΠΕΝ/∆Π∆/88339/4851/23-09-2021 εγκυκλίου διαταγής, τα οποία θα καλύπτουν ατοµικές ανάγκες, της παραπάνω 1.7 περίπτωσης, µετά από σχετικό αίτηµα του ενδι- αφεροµένου και προσκόµιση των πιο κάτω δικαιολογητικών:
3.1.1. Η υλοτοµία ή αποκλάδωσή τους µπορεί να γίνεται καθ’ όλο το έτος κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη της έκτασης ή έγγραφη συγκατάθεσή του.
3.1.2. Στην αίτηση πέραν των προσωπικών στοιχειών του αιτούντος (όνοµα, επίθετο, όνοµα πατρός και αριθµός ταυτότητας ), αναγράφονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας της έκτα- σης, ο αριθµός των προς υλοτοµία δένδρων, η θέση που ευρίσκεται η έκταση, η Τοπι- κή/∆ηµοτική Κοινότητα, η ∆ηµοτική Ενότητα και ο ∆ήµος της Περιφερειακής Ενότη- τας, η ηµεροχρονολογία της υλοτοµίας και µεταφοράς τους, ο προορισµός τους προς καυσοξύλευση του αιτούντος.
3.1.3. Τίτλοι ιδοκτησίας που αφορούν σε συµβολαιογραφικούς τίτλους, δικαστικές αποφά- σεις, προσύµφωνα συµβόλαια και ένορκες βεβαιώσεις συνοδεύονται από έγγραφο πε- ριουσιολογίου, καθώς και δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Κτηµατολόγιο βάσει του Ν. 2308/1995 (Α΄114).
3.1.4. Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του αι- τούντος την υλοτοµία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνεται ότι: «Είµαι ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης εµβαδού….
…………τ.µ., στη θέση …….., Τ.Κ.ή ∆.Κ………, ∆.Ε……., του ∆ήµου……., δεν έχω επίσηµους τίτλους και δεν έχω υποβάλει δήλωση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο». Η ανωτέ- ρω δήλωση αποτελεί στοιχείο επί της κατοχής της αγροτικής έκτασης.
3.1.5. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, αν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία πριν την ανάρτηση του οικείου δασι κού χάρτη.
3.1.6. Στην περίπτωση που υφίσταται στην περιοχή δασικός χάρτης, επισυνάπτεται τοπογρα- φικό διάγραµµα ή απόσπασµα δασικού χάρτη στο οποίο είναι απεικονισµένο το ακίνη- το που αφορά.
3.1.7. Η έγκριση θα χορηγείται εγγράφως µετά από αυτοψία αρµοδίου υπαλλήλου.
3.1.8. Η µεταφορά των παραγόµενων προϊόντων θα γίνεται µε δελτίο µεταφοράς.
3.1.9 Η εµπορία τους υπόκειται στους κανόνες και τους περιορισµούς των περί εµπορίου δια- τάξεων.

3.2. Την συλλογή ή κατασκευή όλων των υπόλοιπων δασικών προϊόντων που περιλαµβάνο- νται στις παραγράφους 1β, 1γ, και 1δ του άρθρ. 177 του Ν.∆. 86/69 «περί δασικού κώδι- κα», µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
3.3. Την υλοτοµία ή συλλογή καυσόξυλων ατοµικών αναγκών από όλα τα δασοπονικά είδη σε ειδικές περιπτώσεις (έκτακτα γεγονότα, ανεµοριψίες κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές η έγγραφη άδεια θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και από το δελτίο µεταφοράς των δασικών προϊόντων.

4. Γενικές επισηµάνσεις
Όσοι εργάζονται στο δάσος κατά την καυσοξύλευση, θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς.
Η διέλευση δια του δασικού οδικού δικτύου µπορεί να απαγορεύεται λόγω καιρικών συνθηκών (έντονη βροχόπτωση, κατολισθήσεις κλπ) προς αποφυγή της καταστροφής του οδοστρώµατος.
∆εν θα εγκαταλείπονται στο οδόστρωµα ή την τάφρο των δρόµων υπολείµµατα των υ- λοτοµιών, τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα στην απορροή των υδάτων και φράσσουν τα σωληνωτούς οχετούς.
5. Ποινικές διατάξεις
Τα δασικά προϊόντα που υλοτοµούνται, συλλέγονται ή µεταφέρονται χωρίς την κατά τα ανωτέρω τήρηση της διαδικασίας, θεωρούνται παράνοµα και κατάσχονται. Επίσης κατάσ- χονται και δηµεύονται παντός είδους εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την τέλεση του αδικήµατος καθώς και τα µεταφορικά µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται για την µεταφορά αυτών.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας (άρθρα 268 και 271 του Ν∆ 86/69 όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν).
Υπενθυµίζουµε και εφιστούµε την προσοχή στην αυστηρότητα των παραπάνω διατάξε- ων του νόµου, οι οποίες περιλαµβάνουν εκτός της ποινικής δίωξης, σύλληψη και προσαγω- γή κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατάσχεση του αυτοκινήτου µε το οποίο διενεργείται η µεταφορά και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, κατάσχεση του διπ- λώµατος οδήγησης και επιβολή διοικητικού προστίµου ίσου µε το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόµενης από τον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων.
6. Χρονική διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµέρα έκδοσής της, είναι πενταετής (5 έτη) ή µέχρι την κατάργησή της, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής, επειδή οι συνθήκες µπορεί να αλλάξουν ή να µεταβληθούν άλλες παράµετροι που καθορίζονται από την ∆Α∆ ( ποσότητες, δικαιούχοι, κυρώσεις κλπ).
Επίσης επειδή, παρά την προσπάθεια για δίκαιη και αντικειµενική αντιµετώπιση των κατανοητών και δικαιολογηµένων απαιτήσεων προς αντιµετώπιση ζωτικών αναγκών των κατοίκων, στα πλαίσια αντοχής των δασικών οικοσυστηµάτων της περιοχής µας, υπάρχει πάντα η πιθανότητα είτε να αποδειχθεί ανεπαρκής είτε να διαπιστωθούν αδυναµίες ελέγχου και εφαρµογής.
Μετά την δηµοσίευσή της παύει να ισχύει η αριθµ 6/2017 (αριθµ. πρωτ. 169221/ 25-07- 2017) ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη Ρύθµισης των άνευ Αδείας Υλοτοµιών.
7. Τήρηση και εφαρµογή
Η τήρηση και εφαρµογή της παρούσας ∆.Α.∆. ανατίθεται στα όργανα της δασικής υ- πηρεσίας, τα αστυνοµικά όργανα, τους φύλακες θήρας των Κ.Ο και σε κάθε φιλόνοµο πο- λίτη.
Καλούµε τους ίδιους τους κατοίκους πρώτους από όλους να τηρήσουν την παρούσα και να διαφυλάξουν το δάσος ως κοινό αγαθό, ιδιαίτερα στις παρούσες δύσκολες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.

Ο ∆ασάρχης Ναυπάκτου

Γεώργιος Ράπτης
∆ασολόγος

spot_img
Newspaper WordPress Theme
spot_img
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme
Newspaper WordPress Theme

Περισσότερα

Newspaper WordPress Theme